#Teenage T@LK with Grassiella with Miss B./Nieuwe Topics

Teenage T@lk with Grassiella & Miss B. |written in english & dutch |Our Music Vibe

 

PicsArt_08-29-09.31.49

PicsArt_02-04-11.59.31

Welcome in Another :


PicsArt_08-30-05.39.54


English


It’s been a while and that is completely my fault! I’m sorry ya’ll and Grassiella girl i’m sorry! But we are back! Today we have another article for you & we hope you wi’ll enjoy it!

The teenage phase is the most vulnerable phase. You want to discover and you are looking for yourself. Whatever that means … Because often you do not even know who you are at that moment. You are not aware of the dangers, you are very curious and dare a lot. Knowing what is good and bad is something you often know as a teenager …. but it is the consequences that you are not yet fully aware of. Your parents will experience you more and more as whining and you want more and more freedom. You get to deal with different types of new emotions, falling in love, anger, disappointments etc. etc. Being a teenager also has nicer sides we all have nice memories that we look back with a big smile. And if you are currently in this phase then you also know that despite the challenges the fun is quite nice to be a teenager.


Dutch


Het is weer tijdje terug en dat is completely my fault! I’m sorry ya’ll  and Grassiella girl mijn excuses! But we are back! Vandaag hebben we weer een artikel voor jullie & we hope you wi’ll enjoy it!

De tienerfase is de meest kwetsbaarste fase. Je wilt ontdekken en je bent op zoek naar je zelf. Whatever that means…Want vaak weet je op dat moment zelf nog niet eens wie je bent. Je bent niet aware van de gevaren, je bent heel nieuwsgierig en durft veel. Het weten wat goed en slecht is dat weet je vaak als tiener wel…. maar het zijn de consequenties waar je nog niet zo helemaal bewust van bent. Je ouders ervaar je dan steeds meer als zeurpieten en je wilt steeds meer vrijheid. Je krijgt te maken met verschillende soorten nieuwe emoties, verliefdheid, boosheid, teleurstellingen etc. etc. Tiener zijn heeft natuurlijk ook leukere kanten we hebben allemaal wel leuke herinneringen waar we met een big smile naar terug kijken. En als jij momenteel in deze fase zit dan weet je ook dat het desondanks de challenges best leuk is om tiener te zijn.

This time on..


PicsArt_08-30-05.39.54


 

picsart_03-26-07-05-10

“How To Find Your Own Identity”

 How you find yourself or get to know yourself comes with time as you experience things. Your feelings and reactions that you then experience based on what you have experienced tell you little by little who you are as a person. It is like a puzzle that you have to put together until it forms a whole. Another way in which you also know little by little who you are is when you join your friends or friends with certain things that you do not feel comfortable with afterwards. That is also a sign that you notice that you have done something that does not suit you. There will come a time when some friendships will be diluted. You will grow apart, that happens at the moment when you realize that you do not have that much in common. And then you go looking for friends who are a bit more suited to you.

Getting or finding your own identity is a process and you will have to stand by that trial and error. There are things that you experience, for example at school that you suddenly have to solve the problems that you face ath school for yourself. Because you don’t want to seem weak or childish because you ask your parents to come to school for you. And so you forbid your parents to come to school. Your parents will now increasingly guide and coach you and give you advice and something more to let go. The choice to apply their advice will therefore increasingly lie with you. These are all the things that belong to this phase. We all have a different experience of how we have passed this process and how we have found our own identity … Here are a few tips ..

#Listen To Your Inner Voice …

Usually that is what gives you an indication of how you really think about something. The moment you ignore that, you will find yourself feeling very guilty or bad. That is because you go against your own feelings or acted against your will … Do not do anything that you do not feel comfortable with. By making decisions where you feel comfortable you will see that you dare to act more and more based on your feeling as you are.

#Be Aware….

It is very important to know that you are in a phase where you have to learn a lot and that means that you will form yourself little by little through things you will be doing. It is about discovering what suits you and especially who you are. The world around you is still new to you … Everything is new and you have no idea what dangers you are running. You dare a lot and often you are very naïve. As a teenager, you do not think much about things … and precisely because this is a very vulnerable phase, the super importance is that you are aware of your vulnerability, because some mistakes can not be undone and you will have to learn to live with consuquenties. It is therefore very important to be aware. And act as you are.

#Discover What You Like …

Another way to discover what you like is to research …

Where are you interest in? Ask yourself what you are good at? And what you are less good at, what are things that you do not like? Try to discover for yourself what your strengths and weaknesses are.


PicsArt_01-24-01.35.55


Personal Bullet Journal

Maybe you can compose a Bullet journal and write down your experiences. It’s nice to look back afterwards how you changed and how you started your journey to find  or discover your own identity.

#Stand For Who You Are…

Do not be afraid to stand for yourself! Is there  something that you do not like or do not feel comfortable about … then so be it! It is not easy to stand for yourself in this phase, it is the beginning of forming your identity. You obviously do not want to be boring or deviate from the rest. And that is  not easy, we know that. But you what? When you increasingly dare to choose for yourself and to stand for who you are and dare to express that out loud, then you will also see that you are increasingly giving shape to your own identity. And your friends will also respect you more and more. You will also lose friends because they may not be able to find you, but that’s part of that. LIFE … You can not please everybody, you are you. Your parents and other people around you will also have to get used to your own identity that you are forming. And they too will find it difficult and have to get used to it … but that’s the way it is ..

Of course, you will not complete the process of finding your own identity in the puberty phase. You are just on the beginning. This process continues in your twenties and by as a thirties and even if you are a bit older. It is the things you experience your experiences that you experience and events you experience that ensure that you will always find a piece of yourself ..

Share with us your expierence!

Do you remember how you start your journey to find your own identity ?

images (14)

SEARCH FOR YOUR OWN INDENTITY …

YOUR UNIQUE!

 


Dutch


Hoe je jezelf vindt of leert kennen komt met de tijd naarmate je dingen meemaakt en ervaart. Je gevoelens en reacties die je dan ervaart op basis van wat je hebt meegemaakt vertelt jou dan beetje bij beetje wie jij bent als persoon. Het is net een puzzel die je in elkaar moet zetten tot het een geheel vormt. Een ander manier waarop je ook beetje bij beetje te weten komt wie jij bent is op het moment dat je met je vriendinnen of vrienden meedoet met bepaalde dingen waarbij je achteraf jezelf toch niet zo op je gemak bij voelt. Dat is ook een teken dat je merkt dat je iets hebt gedaan dat niet bij je past.  Er komt een periode dat sommige vriendschappen zullen verwateren. Je zult uit elkaar groeien, dat gebeurt op het moment als jij beseft dat jullie uiteindelijk toch niet zoveel met elkaar gemeen hebben. En dan ga je op zoek naar vrienden die iets meer bij je passen.

Je eigen identiteit krijgen of vinden is een proces en die proces zul je met vallen en opstaan moeten door staan. Er zijn dingen die je dan meemaakt bijvoorbeeld op school die je nu ineens zelf moet oplossen. Je wilt nu eenmaal niet zwak of kinderachtig overkomen omdat je ouders voor jou op school moet komen. En dus verbiedt je je ouders om op school te komen.

Je ouders zullen je nu steeds meer gaan begeleiden en coachen en advies geven. Ze zullen je steeds iets meer los moeten laten. Ze moeten je de ruimte geven om je eigen identiteit te kunnen vormen. Het is nu aan jou om hun advies toe te gaan passen. Dit zijn allemaal de dingen die bij deze fase horen. Allemaal hebben we wel een andere ervaring hoe wij deze proces hebben door staan en hoe we onze eigen identiteit hebben gevonden….hier volgen een aantal tips..

#Luister naar je Innerlijke Stem…

Meestal is dat wat jou indicatie geeft over hoe je werkelijk over iets denkt. Op het moment dat je dat negeert dan zul je merken dat je jezelf heel schuldig of slecht zal voelen.  Dat komt omdat je tegen je eigen gevoel in gaat of tegen je wil hebt gehandeld… Doe niets waarbij jij je niet comfortabel bij voelt. Door beslissingen te nemen waarbij jij je comfortabel voelt zul je zien dat je steeds meer durft te handelen op basis van jou gevoel zoals jij bent.

#Wees Bewust….

Het is heel belangrijk om te weten dat je in een fase zit waarin je nog veel moet leren en dat betekent dat je door middel van dingen die je mee zult maken jezelf beetje bij beetje gaat vormen.  Het is het ontdekken wat bij je past en vooral wie je bent. Je bent pas komen kijken in de wereld. Alles is nieuw en je hebt geen flauw idee welke gevaren je loopt. Je durft veel en vaak ben je heel naïef.  Als tiener denk je  niet veel over dingen na… en juist omdat dit een hele kwetsbare fase is het super belangrijk dat je bewust bent van je kwetsbaarheid want sommige misstappen kun je helaas niet meer ongedaan maken en zul je met consuquenties moeten leren leven… Het is daarom heel belangrijk om bewust te zijn. En te handelen zoals jij bent.

#Ontdek wat jij leuk vindt…

Een ander manier om te ontdekken wat je leuk vindt is om op onderzoek te gaan…

Waar in zit jou interesse? Vraag jezelf af waar jij goed in bent? En waar je minder goed in bent, wat zijn dingen die je niet leuk vindt ? Probeer voor jezelf te ontdekken wat jou sterke en zwakke kanten zijn..


PicsArt_01-24-01.35.55


 

 Personal Bullet Journal

Maybe kun je een Bullet journal samenstellen en je je ervaringen opschrijven het is leuk om daarna terug te kijken hoe je bent veranderd en hoe je jou journey naar jou own identity bent begonnen.

#Sta voor wie jij bent…

Wees niet bang om voor jezelf te staan! Staat iets je niet aan of voel je jezelf niet goed bij …then so be it! Het is niet makkelijk om voor jezelf te staan in deze fase het is het begin van het vormen van je identiteit.. je wilt natuurlijk niet saai zijn of juist afwijken van de rest. En dat is niet bepaald niet easy maar naarmate je steeds meer durft om te kiezen voor jezelf en te staan voor wie je bent en dat ook durft te uiten dan zul je ook zien dat je je steeds meer vorm geeft aan je eigen identiteit. En je vrienden zullen je dan ook meer en meer gaan respecteren. Je zult ook vrienden  kwijtraken omdat ze zich misschien niet in jou kunnen vinden, maar dat hoort erbij that’s LIFE… You can’t please everybody, you are you. Ook  je ouders  en andere mensen om je heen zullen ook moeten wennen aan jou eigen identiteit die je aan het vormen bent. En ook zij zullen het misschien moeilijk vinden en moeten wennen… but that’s  the way it is..

Het proces van het vinden van je eigen identiteit zul je natuurlijk niet in de puberteit voltooien. Je staat juist aan pas aan het begin. Dit proces gaat door als twintiger én door als dertiger en zelfs als je iets ouder bent.  Het zijn de dingen je meemaakt je ervaringen  die je opdoet en gebeurtenissen je meemaakt die zorgen ervoor dat je steeds een stukje van jezelf zult vinden..

 Share with us your expierence!

Do you remember how you start your journey to find your own identity..

images (14)

SEARCH FOR YOUR OWN INDENTITY…

YOUR UNIQUE!


picsart_10-13-10-50-58 (2)


 

PicsArt_08-18-11.57.24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s