#Teenage T@LK with Grassiella with Miss B./Nieuwe Topics

Teenage T@LK|(written dutch & english) Music Vibe

PicsArt_08-29-09.31.49

PicsArt_08-30-05.39.54


PicsArt_02-17-02.27.33


 

PicsArt_08-30-05.04.48

First time in love:

” In love?!? What Do you mean

  am I in love, your diploma should be your first men!”

PicsArt_08-30-06.52.59That’s what my parents said to me over and over again as a teenager. Being in love at a young age was unacceptable to my parents. A boyfriend? Oh no, I had to get that out of my head quickly. So, my first time in love with that state you could say I was engraved on my mind. I myself am of Surinamese descent and have been raised authoritarian. With a parenting style in which my parents always set clear limits, were demanding and extremely authoritative. For example, if I started to talk about “falling in love”, she would always listen to what I had to say, but at all times she would stick to their indisputable position. No remains no! Eventually I reached the point that I was a bit afraid to fall in love, because what if this really happened? How would I tell my parents then? Read more about this. I believe that for the first time I fell in love with my 14th. I was in high school in the first year. Young and uninhibited. Reckless, I would not call myself, but like every teenager looking for a challenge. Knowing in my mind that my parents would disagree with so many things, I was still curious. Similarly to falling in love. A feeling that, incidentally, I did not look up, but, as I thought, completely overtook me. I fell in love with the, for me, toughest guy from another school. It was love at first sight. I thought it was great to see that he was running around a bit of macho, had a sense of humor and of course did great fun with his BMX. ” Oh my gosh, hahah what was i thinking. I get a spontaneous glimpse of my face when I think back to the feeling. Really young and uninhibited! Anyway .. Of course I did not dare to speak to him, so I did this through a classmate who happened to be a good friend. This way we got in touch with each other and I was the happiest adolescent. Nice puberty and being in love. The world turned around next to school for nothing else. I thought for a moment that as a 14-year-old, I had mastered the whole love event and was forever. But how was I to tell you that I had a boyfriend? Very tactically I managed to announce him slowly at one of my parties as a ‘good’ friend. My parents knew better of course and soon realized that it was not just a friend. Although my parents were not 100% behind this, they gave me the space as a teenager to experience this myself. When 3 years later, it turns out that it is not all so fragrant and moonshine. I cry back to my parents crying and I tell that I never want a boyfriend again. My parents safely and reliably close their ‘stubborn’ adolescent back in their arms.

Should I have listened to my parents?


Dutch°


 PicsArt_08-30-05.04.48

Eerste keer verliefd:

‘’ Verliefd zijn? Wat nou verliefd, jouw diploma is je eerste man ! ‘’

PicsArt_08-30-06.52.59Dat is wat mijn ouders keer op keer tegen mij zeiden als tiener. Verliefd zijn op jonge leeftijd was voor mijn ouders onacceptabel. Een vriendje? Oh nee, dat mocht ik uit mijn hoofd halen. Dusja, mijn eerste keer verliefd die staat zou je kunnen zeggen zo’n beetje op mijn netvlies gegrift. Zelf ben ik van Surinaamse komaf en best autoritair opgevoed. Een opvoedingsstijl waarbij mijn ouders altijd duidelijke grenzen stelde, veeleisend en uitermate gezaghebbend waren. Zo wilde zij als ik over ‘verliefdheid’ begon wel altijd aanhoren wat ik te vertellen had, maar bleven zij te allen tijde hun onbetwistbare standpunt aanhouden. Nee was nee! Uiteindelijk was het zelfs zo, dat ik een beetje bang was om verliefd te worden, want stel nou dat dit wel zou gebeuren? Hoe moest ik dit dan aan mijn ouders vertellen? Lees hierover meer..

Ik geloof dat ik voor het eerst verliefd werd op mijn 14e. Ik zat op de middelbare school in het eerste jaar. Jong en onbevangen. Roekeloos zou ik mezelf niet noemen maar wel net als elke puber op zoek naar uitdaging. Wetend in mijn achterhoofd dat mijn ouders het met zoveel zaken niet eens zouden zijn, was ik toch nieuwsgierig. Zo ook naar verliefdheid. Een gevoel wat ik  overigens niet opgezocht, maar zoals ik al dacht, mij compleet overviel. Ik werd verliefd op de voor mijn gevoel, stoerste jongen van een andere school. Het was liefde op het eerste gezicht. Ik vond het geweldig om te zien, dat hij daar zo’n beetje macho rond liep, gevoel voor humor had en natuurlijk super toffe kunstjes deed met zijn BMX. ‘’ Oh my gosh, hahah what was i thinking. Ik krijg een spontane glimp op mijn gezicht als ik terug denk aan het gevoel. Werkelijk jong en onbevangen! Maar goed..  Zelf durfde ik hem natuurlijk niet aan te spreken, dus deed ik dit via een klasgenootje, die toevallig ook nog eens een goede vriend bleek te zijn. Zo raakte wij met elkaar in contact en was ik de gelukkigste puber. Lekker puberen en verliefd zijn. De wereld draaide naast school om niets anders meer. Dacht ik eventjes dat ik als 14 jarige, het hele liefde gebeuren onder de knie had en voor altijd was. Maar hoe moest ik nu vertellen dat ik een vriendje had? Heel tactisch heb ik hem langzaam weten aan te kondigen op één van mijn feestjes als ‘goede’ vriend. Mijn ouders wisten natuurlijk beter en kwamen er al gauw achter dat het niet zomaar een vriend was. Hoewel mijn ouders hier niet 100% achter stonden, gaven zij mij toch de ruimte als puber om dit zelf te ervaren. Als 3 jaar later blijkt dat het allemaal niet zo rozengeur en maneschijn is ren ik huilend terug naar mijn ouders en vertel ik dat ik nooit meer een vriendje wil. Veilig en vertrouwd sluiten mijn ouders hun ‘eigenwijze’ puber weer in de armen.

Had ik dan toch naar mijn ouders moeten luisteren?

Don’t Forget to check out Grassiella’s Blog!

https://www.belles-lettres.nl/

PicsArt_02-17-12.41.16 

PicsArt_08-30-05.04.31


Dutch°


“Nee mam! Gelukkig niet ik moet er niet aan denken jongens zijn stom en  niks aan! Waarop zij met een grijns antwoordde: Goed zo mijn kind, Zo wil mama het horen!”

PicsArt_08-30-04.40.02Wanneer ik als tiener voor het eerst verliefdheid werd…. Ohw gosh… Ik weet nog dat ik een periode had waar ik gewoon not busy was met verliefdheid. Mijn moeder vroeg mij steeds wat ik van jongens vond I guess om te peilen of ik er mee bezig was of dat ik van gedachten was veranderd. Waarop ik als antwoord gaf:” Nee mam! Gelukkig niet ik moet er niet aan denken jongens zijn, uitslovers, stom en definitely niks aan!” Waarop zij met een grijns antwoordde: “Goed zo mijn kind, zo wil mama het horen!” LOL. Het grappige was dat ik inderdaad jongens niks aan vond in that moment in mijn busy ” Teenage life.” I mean really! Ik zei dat niet omdat ik haar wou pleasen of zo. Ik vond boys echt stom en uitslovers en totally niks aan! Ik was er gewoon nog niet mee bezig at that point.

Off course veranderde dit al snel toen ik 15 was, het verliefd zijn overkomt je ineens als tiener, hoe standvastig je ook bent, hoe stom je jongens ook vindt….  Vroeg of laat darling, zul je het meemaken and so Do I. Mijn moeder kreeg mij toen ze 17 jaar was so, ze was nog jong toen ik naar mijn eerste feest ging and of course ging ze mee. En ik moet je eerlijk vertellen dat was the best company to have darling! Er kwam veel op mij af ze kon mij beschermen en over mij waken…& she did! Ze was er dan ook bij toen ik “hem” voor het eerst ontmoette en ze was getuige van mijn first time being in love moment… Je zou dan denken dat zij heel positief of relaxed zou reageren but no dear…she didn’t.

Ik wist nog dat ik aan mijn moeder vertelde dat ik verliefd ben geworden op die jongen. Mijn moeder bleef me zeker een minuut lang aanstaren I mean haar dochter die altijd volmondig uitte dat jongens stom, uitslovers zijn zegt ineens: “Mama, ik ben verliefd.” Ze had zoiets van really?!? Waarop mijn moeder antwoordde:¨Mijn kind luister je hebt geen idee waar jij het over hebt het is leuk en aardig allemaal maar zorg maar eerst dat je blijft focussen on school, verliefd zijn enzo kan altijd nog daar heb je later genoeg tijd voor!”  Ik was best boos op mijn moeder want ik voelde me niet serieus genomen. I mean … ik voel een raar gevoel in mijn buik en toen ik hem zag bonkte mijn hart in mijn keel, dat gebeurde toch niet zomaar? Ik deed super onhandig maar boven alles ik wist zeker dat ik wel degelijk wist waar ik het over had… I mean het was mij immers nooit overkomen!

Ik hou heel erg veel van dansen en ik deed niets anders dan dansen als tiener kwam ik hem tegen op een party die every month werd georganiseerd. En elke keer kwam hij zomaar ineens tevoorschijn! En na een lange avond samen dansen verdween hij ook net zo mysterieus als hij binnenkwam…. Every single time….Ik stond every time opnieuw met een pounding hart in mijn keel. En als hij er was dan zag ik altijd zijn vrienden uitzoeken waar we dan zaten om hem vervolgens op de hoogte te brengen. Lol!” En dan stond hij plots voor me en vroeg hij me ten dans en zo ging het over and over again voor zo’n 1,5 jaar! We hadden nooit telefoonnummers uitgewisseld. (YES, I know! Lol!) We waren twee verliefde silly tieners en vaste danspartners op een vaste danslocatie every month. Mijn moeder vond het best grappig elke feest ging het zo en ze grapte er vaak over. We hadden na een jaar dansen eindelijk the courage om af te spreken. En we hebben uiteindelijk maar 1 keer een afspraak kunnen maken. Hij verscheen die avond niet op het volgende maandelijkse feest… Zijn beste vriend die nooit een woord tegen me zei en altijd kijken waar we zaten om hem op de hoogte te brengen waar ik was, kwam die avond naar mij toe en die blik op zijn gezicht zei al genoeg …ik wist dat er iets mis was … Wat ook heel erg was dat ik tijdens het lezen van de krant per toeval ontdekte dat zijn beste vriend die mij die avond het nieuws op het feest gaf slechts een paar weken later verongelukte en hij had het helaas niet overleefd. Dat vond ik heel erg….

Wat er met die mysterieuze jongen was gebeurd? Dat wist ik niet het enige dat ik zeker wist, was dat zijn beste vriend die mij die avond op het feest tegen mij zei dat ik hem  waarschijnlijk nooit meer zou zien … En hij had gelijk…. ik heb hem inderdaad nooit meer gezien ….

First Time in Love  & The First Time Heart Broken at the same time….

 Ik was voor het eerst verliefd, maar ik besefte ook dat ik er niet klaar voor was ik was maar een tiener…  It was too much too handle. Ik kreeg te maken met emoties waarvan ik niet wist hoe ik ermee om moest gaan …. Mijn moeder vond het heel erg en zonder dan ook iets te zeggen gaf ze mij een lange omhelzing ….


English°


“No, Mom! Luckily I do not have to think about it guys are stupid and nothing about it! She replied with a big smile: Good my child, that’s exactly what your mom wants to hear!”

PicsArt_08-30-04.40.02Love well dear … I remember that I had a period where I was just not busy with falling in love. My mother always asked me if I already have a boyfriend or am in love with someone I guess to check if I was working on it or if I had changed my mind. To which I replied: “No Mom! Fortunately, I do not have to think about it guys, slovers, stupid and definitely nothing!” To which she replied with a grin: “Good as my child, that’s how my mother wants to hear it!” LOL. The funny thing was that I did not really like guys in that moment in my busy “Teenage life.” I mean really! I did not say that because I wanted to pleace her or something. I found boys really stupid and swashing and totally nothing! I was not busy with that at that point yet. Of course changed this quickly when I was 15, falling in love suddenly happens to you as a teenager, no matter how standfast you are, however stupid your boys may be …. Sooner or later darling, you will experience it and so Do I.My mother got me when she was 17 years old, so  when I went to my first party and of course she went with me. And I must tell you honestly that was the best company to have darling! There was a lot to me she could protect me and watch over me … & she did! She was there when I first met “him” and she witnessed my first time being in love … You would think she would respond very positively but no dear … I remembered that I my mother told me that I fell in love with that boy from the party. My mother continued to stare at me for a minute. I mean her daughter who always utterly said that boys are stupid, suddenly says: “Mom, I am in love.” She was there but she was really like that?!?

To which my mother replied: “My child is listening, you have no idea what you are talking about. It is nice and nice, but first make sure that you keep on focusing on school, there will be plenty of time to be in love when you grow up!” I was quite angry at my mother because I did not feel taken seriously, I felt a strange feeling in my stomach and when I saw him my heart pounded in my throat I was super awkward but above all I knew for sure that I did know what I was talking about. .. I mean I did not feel like that for nothing, after all, it had never happened to me!

I love dancing a lot and I did nothing but dance as a teenager. I met him at a party that was organized every month. And every time he suddenly came out! And after a long evening dancing together, he also disappeared as mysterious as he came in …. Every single time … .I stood every time again with a pounding heart in my throat. And when he was there I always saw his friends figure out where we were then to inform him. Lol! “And then he suddenly stood before me and he asked me to dance and that’s how it was about and over again for about 1.5 years! We had never exchanged telephone numbers. (YES, I know! Lol!) We were two loving silly teenagers and regular dance partners at a regular dance location every month. My mother thought it was pretty funny at every party and she often joked about it. After a year of dancing, we finally had the courage to meet up. And finally we were only able to make an appointment once. He did not appear that evening at the next monthly party … His best friend who never said a word to me and always see where we were to inform him where I was, came to me that night and that look on his face said enough … I knew something was wrong … It was also very bad that while reading the paper I discovered by coincidence that his best friend who gave me the news at the party that night only crashed a few weeks later and he unfortunately it had not survived the accident…. So yesss….

First Time in Love & The First Time Heart Broken at the same time ….

I was in love for the first time, but I also realized that I was not ready for it. I was just a teenager … It was too much too handle. I got to deal with emotions that I didn’t know how to deal with …. My mother felt very sorry for me and without saying anything she gave me a long hug ….


PicsArt_08-30-05.39.18


PicsArt_02-17-12.23.58

picsart_01-08-01-19-45 (1)

 

PicsArt_02-18-05.38.49

3 thoughts on “Teenage T@LK|(written dutch & english) Music Vibe

  1. Pingback: Teenage T@lk with Grassiella Girl & Miss B|(*written in english & dutch) Music Vibe° | Miss B BlogzThingz Over..

  2. Pingback: Teenage Talk: No.1 Verliefdheid – Belles-Lettres

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s