#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.1 with Grassiella Girl |(written in english & dutch) Music Vibe: Dangerously In Love…..

 

PicsArt_08-27-08.56.51


PicsArt_02-05-09.56.00

Yesss!

It´s Time for our First Switch Quote!

We hope You Enjoy it! Dont forget to Share you´re personal thoughts on these Quotes! After all thats what Switch Quote is about too share our thougths & build each other up! 100%

Dutch°

Het is tijd voor ons eerste Switch-Quote!

We hopen dat je ervan geniet! Vergeet niet om  jou  persoonlijke gedachten te sharen met ons over deze Quotes! Dat is tenslotte waar Switch Quote over gaat dat wij onze gedachten met elkaar delen om elkaar op te bouwen! 100%

 


Dutch°


PicsArt_08-30-06.52.59Hmmm.. Bij het lezen van deze quote ontstaat er bij mij een dubbel gevoel. Enerzijds haal ik hieruit dat je elkaars middelmatigheid moet kunnen accepteren. Want niet perfect is ook goed genoeg. Maar anderzijds haal ik uit deze quote ook, dat de middelmatigheid van een ander grenzeloos moet kunnen zijn in opdracht om een goede relatie (verstandshouding) te hebben ?!

Tsja.. en dat eerste puntje, dat houdt mij toch wel het meeste bezig. Zelf denk ik dat streven naar een perfectie relatie of persoon niets iets is wat je moet willen. Want wat is nou precies perfect? Ja inderdaad, geen van Dalen of onderzoek die dit expliciet kan verklaren. Haha, nu denken jullie vast, nou wat is die sceptisch zeg. Als het gaat om perfectie ben ik dat inderdaad. Perfectie is namelijk iets waar je ontzettend ongelukkig van kan worden, is mijn ervaring. Constant 100% presteren is onmenselijk en zelfs onmogelijk in mijn ogen. Ik ben van mening dat het in een relatie veel beter werkt om elkaars sterke en zwakke kanten te accepteren en ‘samen’ te werken naar beter. Maar dat is mijn mening. Iemand die het allemaal voor elkaar heeft, zal het waarschijnlijk toch allemaal beter weten en willen dat je naar haar/zijn standaarden leeft. Een soort dynamisch spanningsveld wordt het dan, ben ik bang.

Nee, bedankt!
Doe mij maar een relatie gebaseerd op acceptatie en vertrouwen in elkaar. Samen streven naar perfectie, klinkt in ieder geval al beter in mijn oren dan alleen.


English°


 

2f54896256838cb2210c47771afc9455Hmmm .. When reading this quote creates a double feeling. On the one hand, I get from this that you have to be able to accept each other’s mediocrity. Because not perfect is also good enough. But on the other hand, I also get from this quote that the mediocrity of someone else must be boundless in order to have a good relationship (attitude)? Well … and that first point, that keeps me busy the most. Personally, I think that striving for a perfect relationship or person is not something you should want. Because what exactly is perfect? Yes indeed, none of Dalen or research that can explain this explicitly. Haha, now you think, well, what is that skeptical say. When it comes to perfection, I am indeed. Perfection is something that can make you incredibly unhappy, is my experience. Constantly performing 100% is inhuman and even impossible in my eyes. I believe that it works much better in a relationship to accept each other’s strengths and weaknesses and to work ‘together’ for better. But that is my opinion. Someone who does it all, will probably all know better and want you to live up to her / his standards. I am afraid of a dynamic field of tension.

No thanks!

Do me a relationship based on acceptance and trust in each other. Striving for perfection together, at least sounds better in my ears then  be alone.

Don’t forget to check out her blog!

https://www.belles-lettres.nl

Switch 3


Dutch°


PicsArt_08-30-04.50.43So yes! This the Quote dat Grassiella girl voor mij heeft uitgekozen… Ik denk zeker dat wij als menszijnde kiezen wat we doen in ons leven, hoe in het leven staan en de mentaliteit die we hebben, wie we toelaten ook en dus wie we kiezen om lief te hebben. Ik denk dat het liefde die ik heb, de liefde die jij hebt, een kostbaars iets is. Je hebt verschillende soorten liefde. Liefde voor je ouders is heel anders dan liefde voor je kind, liefde die je hebt voor je partner of liefde voor je familie…Er zijn verschillende soorten liefde en het liefde geven aan je dierbaren is geen keuze het is een intense gevoel die onvoorwaardelijk is daar heb je geen greep op. Maar liefde  voor je medemens is echter een heel ander verhaal en de manier waarop men met elkaar omgaat tegenwoordig zorgt ervoor je dat je elke dag een keuze moet maken om het goede te bmoeder blijven. Love never fails. Maybe zie jij het totaal anders , ik hoor graag hoe jij erover denkt… Als iets kostbaars is dan ga je er heel zorgvuldig mee om.  Het is moeilijk om iets kostbaars te geven aan iemand waarvan je weet dat die persoon het niet waardeert of er niet zorgvuldig mee om kan gaan.

Liefde is een choice, that’s for sure especially omdat we in een harde wereld leven waar echte liefde voor de medemens steeds meer lijkt te verdwijnen… Zo voel ik het en hoe hard ook mensen voor elkaar zijn tegenwoordig en hoe vaak ook mensen elkaar uitdagen, met elkaar een strijd aangaan, tegen elkaar wedijveren of harteloos zijn tegen elkaar… Het is moeilijk…ik kom ook ongevraagd voor uitdagingen te staan en ook ik word op de proef gesteld… en toch desondanks al het onrechtvaardigheid dat ik dagelijks meemaak en kies ik ervoor om toch liefde te blijven geven in return. That’s the choice that I make every single day. I’m not perfect… maar ik blijf mijn best doen om mensen met respect en liefde te behandelen ook als zij mij dat liefde en respect niet geven. Ik zou je zeggen dat het niet altijd heel gemakkelijk is… Het liefhebben van je medemens desondanks dat je niet goed wordt behandeld dat is een real challenge! That’s for sure…

Liefde voelen en tonen voor je dierbaren is heel vanzelfsprekend… Liefde blijven tonen voor je medemens is another story …

Maak jij dagelijks de keus om liefde te te blijven tonen aan je medemens ook als ze het niet verdienen?

What Do You Think?


English°


PicsArt_08-30-04.50.43So yes! This the Quote that Grassiella girl has chosen for me … I think for sure that we, as a human being, choose what we do in our lives, how in life and the mentality we have, whoever we allow and therefore who we choose to to love. I think the love I have, the love you have, is something precious. You have different kinds of love. Love for your parents is very different from love for your child, love you have for your partner or love for your family … There are different kinds of love and giving love to your loved ones is not a choice it is an intense feeling that unconditionally there is no control over it. But love for your fellow man is, however, a completely different story and the way in which one interacts with each other nowadays makes sure that you have to make a choice every day to give the right things. Love never fails. Maybe you see it completely differently, I like to hear how you think about it … If something is precious, then you handle it very carefully. It is difficult to give something precious to someone you know who does not appreciate or handle it with care.

Love is a choice, that’s for sure especially because we live in a harsh world where real love for our fellow man seems to disappear more and more … That’s how I feel and how hard people are for each other at the same time and how often people challenge each other , fight each other, compete against each other or be heartless against each other … It is difficult … I also face challenges without being asked and I am also being put to the test … and yet all the injustice that I experience daily and I choose to continue to give love in return. That’s the choice that I make every single day. I’m not perfect … but I will continue to do my best to treat people with respect and love even if they do not give me love and respect. I would tell you that it is not always very easy … Loving your fellow man nevertheless you are not treated well that is a real challenge! That’s for sure …

Feeling love and showing love for your loved ones is very self-evident … Keep showing love for your fellow man is another story …
Do you make the choice every day to show love to your fellow man even if they do not deserve it?

What Do You Think?

We See You in the next Switch Quote with Demi Girl on Wednesday!

picsart_01-08-01-19-45 (1)

 

 

PicsArt_02-18-05.38.49

 

 

 

2 thoughts on “Switch Quote No.1 with Grassiella Girl |(written in english & dutch) Music Vibe: Dangerously In Love…..

  1. Iedereen verdient liefde. Er is niemand in mijn ogen die geen liefdr verdient… de meest gemene, valse en narcistische mensen hebben juist liefde nodig! Het is niet altijd makkelijk, maar het geeft zo”n geweldig gevoel als je liefde geeft. Je groeit er zelf ook enorm van!

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s