#Teenage T@LK with Grassiella with Miss B./Nieuwe Topics

Teenage T@lk with Grassiella Girl & Miss B|(*written in english & dutch) Music Vibe°

PicsArt_08-29-09.31.49

PicsArt_02-05-09.56.00


Welcome in another:

 

PicsArt_08-30-05.39.54

“Verliefdheid zijn heeft geen betekenis als je jong bent…”

What Do You Think?

So Yes, We hebben vorige week onze artikel afgesloten met deze vraag. “Verliefdheid heeft geen betekenis als je jong bent”.

So this week zal ik mijn mening met jullie delen over deze stelling…

IMG_20170731_081135_772


PicsArt_08-30-05.04.31


Ik denk wel degelijk dat je als tiener echte gevoelens van verliefdheid kunt ervaren. I will tell you why… Persoonlijk zie ik verliefdheid als een echte emotie. Net als je andere emoties zoals: verdriet, boosheid/woede, blijdschap en teleurstelling ervaart. Dat zijn allemaal echte emoties die je menszijnde voelt en ervaart vanaf kleins af aan… Dat gaat automatisch it’s part of life. En net als deze emoties door zowel jong en oud wordt evaren valt in mijn mening verliefdheid er ook er ook bij. En kunnen zowel jongeren als ouderen het gevoel van verliefdheid ook ervaren. Het overkomt je gewoon… Zoals wij in het artikel van vorige week hebben besproken Teenage T@LK|(written dutch & english) Music Vibe Check it out als je dit artikel nog niet gelezen hebt.

“Ik was en ben tot de dag van vandaag mijn moeder ook heel dankbaar dat ze mij in zekere mate toch de mogelijkheid gaf om dit voor mezelf te realiseren en er achter te komen. Ik denk dat je als tiener helpt om ermee te wachten. Of course kan dat niet in alles!”

Een aantal  van jullie  konden dit het gevoel van het eerste keer verliefd zijn nog heel goed herinneren! Dat is niet voor niets, right? In het vorige artikel deelde ik met jullie dat ik uiteindelijk concludeerde dat ik als tiener er niet klaar voor was in that stage in my life. Ik moest op dat terrein nog groeien, if you know what I mean. En ik was en ben tot de dag van vandaag mijn moeder ook heel dankbaar dat ze mij in zekere mate toch de mogelijkheid gaf om dit voor mezelf te realiseren er achter te komen. Ik denk dat het je als tiener helpt om ermee te wachten. Of course kan dat niet in alles! Laten we eerlijk  zijn sommige dingen die moet je meteen van je ouders moet aan nemen, gehoorzamen en hun waarschuwingen zeer serieus nemen want anders loop je risico om voor altijd met sommige gevolgen van je keuzes te moeten leven. Ik denk dat je als tiener die ruimte moet krijgen om dit soort gevoelens openlijk te kunnen uiten. Zodat je de juiste ondersteuning en begeleiding en advies kunt krijgen van je ouders.

Ik kon nog niet of wist nog niet hoe ik met dit gevoel van verliefdheid moest omgaan en met al die andere dingen en emoties die samen met het verliefd zijn erbij kwamen kijken. Ik voelde wel echte verliefdheid, 100%!! Maar ik denk zeker wel dat je als tiener bepaalde gevoelens kan ervaren net als een volwasssen deze ook ervaart. Ik denk alleen wel dat je als tiener nog niet ready bent voor alles wat bij verliefdheid komt kijken want je kunt als tiener deze grote verantwoordelijkheid gewoon nog niet dragen puur omdat je als tiener nog te jong bent.

“Er is een Bestemde Tijd voor Alles…”

Yes…Ik ben van mening dat er een bestemde tijd is voor alles. En zo is het ook met het dragen van de grote verantwoordelijkheid en de toewijding, loyaliteit en inzet. En dat is niet niks voor een tiener. It is het too much to handle! Je kunt het gevoel echt ervaren maar je kunt er op dat moment alleen niet veel mee in die fase van je leven…Why? Because you just ain’t ready. But maybe denk jij er anders over so let us know what you think. Als tiener is dat soms lastig te begrijpen..but zeker not impossible!

Ik denk zeker wel dat de gevoelens die je als tiener ervaart echt zijn en die moeten niet genegeerd of geminimaliseerd moet worden, zeker niet!

Grassiella Girl heeft het volgende stelling  samengesteld…Let’s check it out!

 

PicsArt_08-30-06.52.59

Dit brengt ons bij the next statement/stelling…

What Do You Think…

Stelling:

Ouders hoeven hun tieners niet serieus te nemen wanneer ze verliefd zijn.”

Don’t Forget To Check Her Blog!

https://www.belles-lettres.nl/


English°


IMG_20170731_081135_772

PicsArt_08-30-05.04.31


 So Yes, we closed our article last week with this question/statement .

What Do You Think?

“Love is Meaningless when you are Young…”

I do think that you can experience real feelings of falling in love as a teenager. I will tell you why … Personally, I see love as a real emotion. Just like your other emotions such as: experience sadness, anger / anger, joy and disappointment. These are all real emotions that you feel and experience from the beginning … From an early age … That is automatically it’s part of life. And just like these emotions by both young and old, in my opinion, falling in love is also present. And both young people and the elderly can also experience the feeling of being in love. It just happens to you … As we discussed in last week’s article Teenage T@lk with Grassiella & Miss B.  Check it out if you have not read this article yet…

“I was and still am very grateful to my mother to the present day that she gave me the opportunity to realize for myself and to find out, I think you can help with this as a teenager. course is not possible in everything! “

Some of you could remember this feeling of being in love for the first time! That is not for nothing, right? In the previous article I shared with you that I finally concluded that as a teenager I was not ready for that stage in my life. I still had to grow in that area, if you know what I mean. And to this day I was and am very grateful to my mother for giving me, to some extent, the opportunity to realize this for myself and to find out. I think it helps you as a teenager to wait. Of course that is not possible in everything! Let’s face some things that you must take straight away from your parents, obey them and take their warnings very seriously, otherwise you run the risk of having to live with some consequences of your choices forever. I think that as a teenager you should be given room to express these feelings openly. So you can get the right support and guidance from your parents. I still could not or did not know how to deal with this feeling of being in love and with all the other things and emotions that came along with being in love. I felt real love, 100% !! I wasn’t Ready …

But I certainly do think that as a teenager you can experience certain feelings just as an adult also experiences them. I only think that as a teenager you are not yet ready for everything that comes with falling in love because you as a teenager can not bear this great responsibility just because you are still too young as a teenager.

“There is a Destined Time for Everything …”

Yess… I believe think that there is an appropriate time for everything. And so it is with carrying the great responsibility and dedication, loyalty and commitment. And that’s not nothing for a teenager. It is too much to handle! You can really experience the feeling, but at that moment you can not do much with that phase of your life … Why? Because you just is not ready. But maybe you think differently so let us know what you think. As a teenager that is sometimes difficult to understand … but definitely not impossible! I certainly think that the feelings you experience as a teenager are real and should not be ignored or minimized, certainly not!

Grassiella Girl has put together the following statement ..

Let’s Check it out!

PicsArt_08-30-06.52.59

This brings us to the next statement/Question…

 

What Do You Think … “Parents Do Not Have to Take Their Teenagers Seriously When They Are in Love.”

Don’t Forget To Check Her Blog!

https://www.belles-lettres.nl/


 

picsart_01-08-01-19-45 (1)


 

 

 

PicsArt_02-18-05.38.49

4 thoughts on “Teenage T@lk with Grassiella Girl & Miss B|(*written in english & dutch) Music Vibe°

  1. Mooi geschreven en zo herkenbaar! Een tiener is niet voor niets een tiener, maar dit neemt niet weg dat wat zij voelen niet echt is. Wel denk ik dat bepaalde emoties, gedachtes en gevoelens in de beleving van een tiener vele malen heftiger wordt ervaren. Als ouder is het denk ik goed om deze niet altijd te onderschatten.

    Er is een bestemde tijd voor alles! Daar ben ik ook heilig van overtuigd. Mooi geschreven.

    Liefs,

    Grassiella Girl.

    Geliked door 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s