#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.7 with Grassiella Girl & Miss B.|(*written dutch & english)

PicsArt_08-27-08.56.51


Dutch°


 

169547-Happiness-Is-Found-When-You-Stop-Comparing-Yourself-To-Other-People.jpg

“Happiness is found when you stop comparing yourself to other people ‘’

PicsArt_08-30-06.52.59JUISTTTTT !! Want jij bent jij, en ik ben ik. Iedereen is uniek op zijn eigen manier. En dat maakt het onmogelijk om elkaar te evenaren. Wat een geweldige quote vind ik dit zeg! Ik denk dat het moment waarop je begint met geloven in jezelf en je onderneemt vanuit je hart, dat dat is hoe ware geluk ontstaat.

Hoewel we waarschijnlijk allemaal het hardste: JUIST !! roepen bij het lezen van deze quote. Denk ik ook dat we ergens moeten erkennen dat we langzaam verstrikt raken in een samenleving waarbij we steeds meer in strijd zijn met elkaars principes, waarden en normen. Natuurlijk hoeft dit niet altijd een negatief effect te hebben. Positief uitpakken doet dit het zeker ook wel eens. Want stel je eens voor dat we allemaal hetzelfde zouden zijn en of denken. Wat een geiten kudde zeg , hahaha! Nee maar even serieus, guys. Als we deze quote even goed onder de loep nemen, dan zul je zien dat je, jezelf nog regelmatig zal betrappen op het onbewust-bewust vergelijken met elkaar. ‘’ Oh zij is slimmer, hij is knapper, zij is succesvollers, hij is rijker. ‘’ Verzin het zo maar verder..

Als je het mij vraagt vind ik het nogal wat hoor, je totaal niets aantrekken van anderen. Zelf ben ik van mening toegedaan dat het vergelijken met elkander niet eens perse een negatief effect hoeft te hebben. Zo kan je dit bijvoorbeeld ook doen omdat je juist heel erg opkijkt tegen iemand omdat die persoon jou wellicht inspireert en motiveert. 

“Zolang je maar onthoud om zo dicht mogelijk bij jezelf te staan, jezelf te waarderen en te accepteren voor wie je bent. Een beetje afkijken is dan helemaal zo erg nog niet..”

-Grassiella-


English°


169547-Happiness-Is-Found-When-You-Stop-Comparing-Yourself-To-Other-PeopleRIGHTTTT !! Because you are you, and I am me. Everyone is unique in its own way. And that makes it impossible to match each other. What a great quote I think! I think that the moment you start believing in yourself and you start from your heart, that is how true happiness arises. We all would say out loud: RIGHT !! when reading this quote. I also think that we must recognize that we are slowly becoming entangled in a society where we are increasingly in conflict with each other’s principles, values ​​and norms. Of course, this does not always have to have a negative effect. Positive removal does this certainly also sometimes. Imagine that we would all be the same and think the same. We look like a herd of goats , hahaha! No, but seriously, guys. If we take a close look at this quote, you will see that you will still regularly catch yourself on the unconscious-conscious comparison with each other. ” Oh she is smarter, he is smarter, she is more successful, he is richer. ”

Come up with it .. If you ask me I think it is quite a bit, you do not attract anything from others. Personally, I am of the opinion that comparing with each other does not necessarily have to have a negative effect. You can do this, for example, because you are looking up at someone because that person might inspire and motivate you.

“As long as you remember to be as close to yourself as possible, to appreciate yourself and to accept for who you are, then a little bit of a look back is not that bad.”

-Grassiella-

4.


Dutch°


PicsArt_12-26-02.54.30

Yes this the Quote die mah girl Grassiella Girl heeft uitgekozen.  Girl you are Awesome! This quote is definitely a great one 100%! You must know dat happiness afhankelijk is van vele factoren… En als je teveel dingen meemaak die heel pittig zijn, traumatisch of onterecht zijn dan wordt Happinness in mijn ogen een keuze. Because let’s be honest er kunnen nu eenmaal dingen plaatsvinden die ons leven flink op zijn kop kunnen zetten… waar we totaal geen  grip op kunnen hebben. Je moet een keuze maken voor jezelf om die innerlijke happiness te behouden…no matter what!

“Life Can Be Really Harsh”

“Het leven is hard en het is een keuze om jezelf weer op te kunnen pakken om door te gaan om het beste  blijven zien & most important om je innerlijke Happiness  terug te vinden…”

-Miss B.

Ik denk zeker dat je zelf your own happiness moet bepalen en het zeker niet afhankelijk moet laten zijn van anderen. Kijk, wat er misschien onverwacht gebeuren kunnen jij en ik niet voorzien en we hebben daar ook geen controle over. Persoonlijk vind ik dat je innerlijke Happiness zeker niet gebasseerd moet zijn op anderen of materiële dingen. I mean… dat is in mijn opinion niet de beste basis. Mensen zullen je teleurstellen en financiële zekerheid die heb je vaak niet dingen kunnen nu eenmaal in een heartbeat veranderen. Er zijn nu eenmaal geen garanties in het leven…

“It’s Up To You & Me To Decide about our Own Inner Hapinness”

-Miss B°-

Yesss Darling, jij en ik hebben de leiding over ons eigen geluk! En dat is iets dat we onszelf heel goed moeten realiseren … Ik zorg ervoor dat ik me innerlijk heel gelukkig voel dat is heel belangrijk voor me. Ik vecht om dat elke dag te doen en te behouden! Persoonlijk denk ik dat je je innerlijke geluk nooit op iemand anders moet baseren. Dat is geen goede basis. Het is niet altijd gemakkelijk om dat innerlijke geluk te behouden, dingen kunnen nu eenmaal in ons leven gebeuren waardoor we dat innerlijke geluk opnieuw moet opbouwen of herstellen … Maar die innerlijke geluk kan alleen jij zelf weer opnieuw opbouwen. De basis waarop we ons geluk op bouwen, moet niet van zand zijn, maar op een stevige basis, want als het op een zwakke basis is gebouwd, dan zal het telkens weer uit elkaar vallen …

“Ons innerlijk geluk moet bestand zijn tegen tegenslagen die het leven met zich meebrengt en dat is heel moeilijk … maar niet onmogelijk!  Besef dat als je alles om je heen zou verliezen, je innerlijke geluk is datgene dat je overhoudt …”

-Miss B.-

You know what I mean? En dat innerlijke geluk zal je vervolgens helpen om door te gaan met het opnieuw oppakken van alles dat in elkaar kan vallen door welke tegenslag dan ook en om het goede te kunnen blijven zien in het leven … Als we in staat zijn om dat kunnen doen, dan heb je 100% geluk in je leven! (In mijn opinion of course) Ik heb geleerd van niemand iets te verwachten om mijn innerlijke geluk niet op een ander te baseren en de baas te blijven over mijn eigen innerlijke geluk. Het is niet altijd makkelijk! Natuurlijk heeft iemand zijn daden wel invloed op hoe ik me voel maar niet dat het mijn innerlijke geluk compleet weg doet vagen. Steeds kan ik mezelf opnieuw herpakken en  raak ik die innerlijke gevoel niet kwijt. Ik heb voor mezelf geleerd  om ervoor te zorgen dat ik innerlijk gelukkig ben en dat ik blijf genieten van de meest eenvoudige dingen in het leven. Daar kies ik voor en dat is wat mij gelukkig maakt. En het voelt goed! Ik hoop dat ook jij hetzelfde doet!

Happiness is a choice 100%.

Wat denk jij?

4.


English°


Yesss! So this the Quote that mah girl Grassiella Girl has chosen. Yes! Girl you are Awesome!

This quote is definitely a great one 100%! You must know that happiness depends on many factors … And if you experience too many things that are very harsh, traumatic or unjustified, then in my opinion happinness becomes a choice. Because let’s be honest there can be things that happen to turn your life upside down…You have to make the choice for yourself to remain happy inside.

“Life Can Be Really Harsh…”

Life is hard and it is a choice to be able to pick yourself up again to continue to see the best and most important to find inner Happiness again …

-Miss B.-

I think you should determine your own happiness and certainly not should be dependent on others. Look, what  might happen in our lives you and I can not foresee and we don’t have control over it either. But your Happiness must certainly not be based on others or material things. I mean … that is not the best foundation in my opinion. People will disappoint you and financial security you often do not have…there are no guarantees …but,..

“It’s Up To You & Me to Decide  about Our Own Inner Hapinness”

-Miss B°-

Yes … I think that you and I are in charge of our own happiness. You and I have the control for as much as possible. I have learned for myself to base my happiness to make sure that i’m happy from the inside and to enjoy the most simple things in life. That is what makes me happy.

Yesss darling, You and I are in charge of our own happiness! And that is something that we have to realize very well … I am making sure that I feel happy inside myself that is very important to me.  I fight to do that every single day! I personally think that you should never base your happiness on someone else. That is not a good base. It is not always easy to maintain that inner happiness, things can happen in your life that makes you have to build up that inner happinness again … But  that inner Happinness  only you can  rebuild it for yourself. The basis on which we build our happiness must not be on sand, but on a firm basis, because if it is built on a weak base, it will fall apart again and again …

“Our inner happiness must be resistant to setbacks  that life may bring and that is very difficult … but not impossible because even if you may lose everything around you  your inner happiness that what will remains with you…”

-Miss B.-

You know what I mean? And that inner happiness will help you to continue to pick yourself up. Everything can fall apart when you go due any setbacks but still you can continue to see the good in life … If we are able to do that , then you have 100% happiness in your life! (In my opinion of course)

I have learned to not expect anything for anyone and to not base my inner happiness on someone else and to do my best to stay in control of my own inner happiness. It is not always easy! Of course, someone does has some influence with his actions on how you feel but not it will not completely blurs my inner happiness. I can always find a way to pick up myself and I will not lose that inner happiness. I have taught myself to base my happiness to make sure that I am happy inside and enjoy the simplest things in life that is what I choose to do and that’s what makes me happy. And it feels good! I hope you do the same too!

Happiness is a choice 100%.

What Do You Think?


picsart_01-08-01-19-45 (1)


 

 

 

 

picsart_08-18-11-57-24.png

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s