#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote XmelX No.9 |(*written in dutch & english) Music Vibe° Rise & Fall

 

PicsArt_03-08-06.46.22

 


Afbeeldingsresultaat voor ¨Keep choosing happiness daily and happiness will keep choosing you back¨PicsArt_03-10-07.43.08

Alsof geluk iets is waar je zelf voor kiest? Ja! Geluk is zeker iets waar je zelf voor kiest. We maken allemaal wel vreselijke en moeilijke situaties mee, daar is niemand een uitzondering in. Het is op welke manier je met die situaties omgaat, wat het zo anders maakt bij mensen. Als je bij de pakken neer gaat zitten, je depressief blijft voelen, negatieve gesprekken blijft voeren, dan zal je veel meer moeite hebben met een gelukkige manier van leven te kiezen.Pak je het nou op een positieve manier op, probeer je van zo’n momenten iets te leren en laat je je hoofd niet hangen, dan zal je zien dat het allemaal veel makkelijker gaat en je je veel sneller door die situaties heen worstelt. En je mag huilen, je mag verdrietig zijn en je mag je heus wel klote voelen, maar weet dat geluk iets is waar jij zelf voor kiest. Het verlies van een geliefde is vreselijk, dat wens je niemand toe. Maar er zijn genoeg mensen die in hun verdriet blijven zitten, terwijl het zo veel fijner is om terug te kijken naar die persoon op de meest positieve manier mogelijk. Lach om de grappen die hij/zij gemaakt heeft, de leuke momenten die jullie gehad hebben, vertel de verhalen die een glimlach op je gezicht doen verschijnen en voel dan het geluk dat je hebt gehad van die persoon die jouw leven verrijkt heeft. Blijf niet hangen in het verlies, maar vier het leven dat er geweest is! Dit is één van de vele voorbeelden van hoe je positief met iets negatiefs kunt omgaan. Het zit allemaal in je hoofd en iedereen kan het.

“Geluk zal je ook gaan toelachen, als je dat geluk zelf toe laat. Zo werkt karma ook, niet alleen met negatieve dingen, maar veel meer zelfs met positiviteit!”

PicsArt_09-04-11.05.15

You only live once, so live, every day!

Check out Mel´s Blog:

http://kleinkaboutertje.wordpress.com

XmelX

PicsArt_03-10-07.42.48

 

Afbeeldingsresultaat voor ¨Keep choosing happiness daily and happiness will keep choosing you back¨

 

¨Keep choosing happiness daily

and happiness will keep choosing you back¨

As if happiness is something that you choose for yourself? Yes! Happiness is certainly something you choose for yourself. We all have terrible and difficult situations, no one is an exception. It is how you deal with those situations, what makes it so different in people If you get down to it, you continue to feel depressed, continue to have negative conversations, you will have much more trouble with a happy way of life. choose. You pick it up in a positive way, you try to learn something from such moments and do not let your head hang, then you will see that it’s all much easier and you’re struggling through those situations much faster. And you may cry, you may be sad and you may feel bad, but know that happiness is something you choose for yourself. The loss of a loved one is terrible, you wish no one. But there are plenty of people who remain in their sorrows, while it is so much nicer to look back at that person in the most positive way possible. Laugh at the jokes he / she has made, the fun moments you have had, tell the stories that make a smile appear on your face and then feel the happiness you have had of that person who has enriched your life. Do not linger in the loss, but celebrate the life that has been there! This is one of many examples of how you can deal positively with something negative. It’s all in your head and everyone can do it.

“Happiness will also start to laugh at you if you allow that happiness yourself. This is how karma works, not only with negative things, but even more with positivity!

PicsArt_09-04-11.05.15

You only live once, so live, every day!

Check out Mel´s Blog:

http://kleinkaboutertje.wordpress.com

 

XmelX

 

 

Afbeeldingsresultaat voor happiness is not out there it is in you


PicsArt_03-10-07.43.08


“The Truth is dat Happiness in ons zelf zit en dat moeten wij bij onszelf zien te vinden niet in anderen of materiële dingen.”

-Miss B°-

ThnQ you so much voor deze Quote XmelX! Hoe vaak zie je mensen niet op zoek zijn naar geluk? Daar is niets mis mee…. Maar  vaak  laten mensen hun eigen geluk compleet afhangen van een ander persoon, als dat wegvalt dan zijn ze dan ook heel ongelukkig want daarop hebben zij tenslotte hun eigen geluk compleet van af laten hangen. Andere zoeken  hun geluk in  materiële dingen , succes of in geld. En vaak komt men dan tot hun grote verbazing erachter dat ze desondanks wat ze alles hebben wat ze wouden bereiken nog steeds niet echt happy zijn… The Truth is dat Happiness in onszelf zit en ik ben het  daar mee eens 100%!

Geluk dat moeten wij innerlijk zien te vinden bij onszelf  en ook afhankelijk laten zijn van onszelf. Zoals ik al eerder zei : ” We Are in Charge of our own Happines! We kunnen ons persoonlijke geluk niet laten afhangen van anderen of zoeken in materiële dingen.

“Mensen kunnen je teleurstellen of uit je leven verdwijnen, materiële dingen zullen ooit slijten of je kunt ze verliezen……. er zijn nu eenmaal geen garanties in het leven.. uiteindelijk zit je dan met jezelf om moet je in staat zijn om ook gelukkig te zijn met that´s right: Jezelf…”

-Miss B.-

PicsArt_11-04-12.24.38Hoe vaak zie je niet dat je iets heel erg wenst op het moment dat je hem eindelijk hebt gekocht ben je er blij mee maar op een gegeven moment ben je er op uitgekeken of wordt het normaal net als al het andere die we bezitten en dan wens je weer wat anders en denk je als je dat hebt dat je heel happy zou zijn en zo gaat het over and over again.. of het streven naar succes of erkenning je zult heel even gelukkig zijn maar dan zul je merken dat je constant moet blijven battlen en dat er ook andere dingen bij komen kijken…Het zal een constante strijd zijn om die erkenning of succes te blijven behouden waardoor je automatisch genoodzaakt zal zijn om jezelf te blijven bewijzen. En zo val je in een soort vicieuze cirkel waar je maar niet uitkomt. Of als je je geluk afhankelijk laat zijn van het handelen of keuzes van een ander om happy te zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ik daar gelukkig van zou worden… Jaren zullen verstrijken en je bent nog steeds opzoek, je denkt finally die geluk te hebben gevonden moet je weer naar op zoek als het wegvalt you have to start all over again… Soms hoor je weleens: “Als ik dit hebt bereikt of iemand hebt gevonden dan ben ik pas  echt helemaal happy!  Daar is niks mis mee maar in mijn mening heeft dat alleen slechts een extra toevoeging in ons geluk… Ik ben het eens met de Quote en ik denk zeker ook dat het geluk in onszelf te vinden is. We moeten elk voor onszelf onderzoeken en ontdekken hoe we ook met onszelf happy kunnen zijn. Dat gaat niet overnight.. dat is niet iets dat je in één keer doet, ik denk dat we met de tijd naarmate we steeds meer ontdekken van onszelf en levenservaringen opdoen we voor onszelf zullen realiseren wat nou werkelijk belangrijk is. Maar uiteindelijk zullen  we  vroeg of laat op het hetzelfde uitkomen. Leren dat we het geluk die we outside zoeken toch alleen onszelf te vinden is…

“Deze Quote is zeker een mooie quote we moeten niet om ons heen zoeken of laten wegen op een ander. Persoonlijk vind ik niet dat we deze verantwoordelijkheid bij iemand  anders kunnen leggen, vind ik, om ons gelukkig te maken….Dat is voor elk van ons onze eigen taak!”

-Miss B.-

What Do You think?

Is het verstandig/eerlijk om een ander verantwoordelijkheid te laten dragen voor onze persoonlijke/innerlijke geluk? Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt…

 

See you on te next

Switch Quote with Grassiella Girl on Monday?

Afbeeldingsresultaat voor happiness is not out there it is in you


PicsArt_03-10-07.42.48


“The Truth is that Happiness is within ourselves and we have to find that in ourselves not in others or in material things.”
-Miss B ° –

ThnQ you so much for this Quote XmelX! How often do you see people not looking for happiness? There is nothing wrong with that …. But often people let their own happiness depend entirely on another person, if that falls away they are also very unhappy because they finally have their own happiness completely off. Others seek their happiness in material things, success or in money. And often they find out to their great surprise that they nevertheless do not really enjoy what they have everything they want to achieve … The Truth is that Happiness is in ourselves and I agree 100%! Happiness that we have to find within ourselves and also be dependent on ourselves. As I said before: “We Are in Charge of our own Happines! We can not let our personal happiness depend on others or search in material things.

“People can disappoint you or disappear from your life, material things will ever wear out or you can lose them ……. there are no guarantees in life … you end up with yourself, you have to be able to  be happy with that´s right: Yourself … “

-Miss B.-

PicsArt_11-04-12.24.38How often do you not see that you want something very much when you finally bought it you are happy with it but at a certain point you are tired of it or it becomes normal just like everything else we have and then wish you have something different and you think if you have that you would be very happy and that is what it is about and again … or the pursuit of success or recognition you will be happy for a while but then you will notice that you have to stay constant battling and that there are other things to look at … It will be a constant struggle to maintain that recognition or success so that you will automatically be forced to continue to prove yourself. And that’s how you fall into a kind of vicious circle that does not come true. Or if you let your happiness depend on the actions or choices of others to be happy. I can not imagine that I would be happy about that … Years will pass and you are still looking up, you finally think that you have found happiness you have to look for when it falls away you have to start all over again. .. Sometimes you hear sometimes: “If I have achieved this or found someone, then I am really happy! There is nothing wrong with that, but in my opinion that only has an extra addition in our happiness … I am agree with the Quote and I also think that happiness can be found in ourselves We have to investigate for ourselves and discover how we can be happy with ourselves too This does not happen overnight .. that is not something that you do at once I think that with time, as we discover more and more of ourselves and experience life, we will realize for ourselves what is really important, but eventually we will sooner or later come to the same, learn that we are the happiness we do outside. Search yet only to find ourselves …

“This quote is certainly a nice quote, we should not look around us or let it weigh on someone else, but personally I do not think we can put this responsibility with someone else, I think, to make us happy …. That is for each of us our own task! “

-Miss B.-

What Do You Think?
Is it wise or fair to put the responsibility for our personal / inner happiness on somebody else?

Please Share your thoughts with me I would like to know…

See you on te next

Switch Quote with Grassiella Girl on Monday?

 

PicsArt_03-08-07.02.48


 

 

picsart_08-18-11-57-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Switch Quote XmelX No.9 |(*written in dutch & english) Music Vibe° Rise & Fall

 1. Je hebt gelijk. Je bent zelf de enige die je gelukkig kan maken en als je daar iemand voor nodig hebt, ben je verkeerd bezig. Hetzelfde als mensen die zeggen: ik heb je nodig, ik kan niet zonder je!
  Dat kun je wel, en je hebt helemaal niemand nodig. Zorg eerst maar eens dat je genoeg gaat aan jezelf 😘

  Geliked door 1 persoon

 2. Hey Girlll! Wat hebben we weer een leuke pst samen kunnen samenstellen! ThnQ so much dear voor deze samenwerking! Precies zo denk ik er ook over! 100%
  Weet je XmelX jou stukje raakt mij diep ik vond hem echt heel mooi en ook motiverend het verlies van een dierbare blijft altijd pijnlijk,maar het blijft een feit dat deze persoon ook niet terugkomt en dat je op een gegeven wel een keuze moet maken om er op een positieve manier om te gaan door deze persoon terug te blijven herinneren en te denken aan de mooie grappige momenten die je met elkaar heb kunnen delen. Het is wel een keuze die je maakt om na zo´n groot verlies om toch door te gaan.
  Het is iets dat je met up & downs zal moeten blijven doorstaan.
  Sommige dagen kan ik er heel positief mee omgaan en andere dagen wordt ik overspoeld door het intense gemis en huil ik tranen met tuiten.
  En zoals je zegt het is ook goed om daar ook aan toe te geven. Het blijft een moeilijk iets…maar door positief te denken hou je jezelf op de been en maak je automatisch de keuze om toch zo gelukkig mogelijk door het leven te gaan en ja dat is inderdaad een keuze die alleen jezelf kan maken.
  Great piece darling! Happy to have you as a guestblogger!

  Geliked door 1 persoon

 3. Mooi stuk! ❤

  Ik ben het er dan ook helemaal mee eens.. In een geliefde kunnen we eventueel aanvulling vinden (geen 'invulling'!) – maar de rest is up to us.. Hoe lastig het ook is het in jezelf te vinden met alle uiterlijke afleiding; ook dat heb je zelf in handen. 'De Ware' zoeken, roem najagen en meer 'jacht op geluk' maken uiteindelijk ongelukkig.. en als je daar geen verantwoordelijkheid in neemt zal daar ook niets aan veranderen.

  Eigenlijk hebben jullie het met z'n tweetjes perfect samengevat. Geluk zit in je. Nu. Dus je kan ook nú kiezen voor geluk – het is een manier van leven in plaats van een punt waar je naartoe werkt. Zonde dat veel mensen blijven vasthouden aan oppervlakkige zaken en het geluk in zichzelf niet opmerken.. Maar 'gelukkig' zit dat bij jullie wel goed! 😉

  Knap stukje wijsheid, ik ben benieuwd naar de volgende! 🙂 Xx

  Like

 4. Hey Anne Girl! Awesome comment!
  Precies,we moeten daar onze verantwoordelijkheid in nemen so true!
  Anders blijft alles inderdaad the same!Inderdaad girlll dat heb je zo mooi verwoord!!
  Love it,het is inderdaad een manier van leven en definitely niet een punt waar je naartoe werkt!100%

  ThnQ so much for reading! We waarderen het enorm!
  Hugz & Kisses,
  Miss B.

  Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s