#Teenage T@LK with Grassiella with Miss B./Nieuwe Topics

TEENAGE T@LK #4 (*written in dutch & english) Music Vibe

 

PicsArt_08-29-09.31.49

PicsArt_03-10-07.43.08


PicsArt_02-05-09.56.00

Vorige week sloten wij het artikel af met de volgende stelling:

¨ Ouders, weten ten allen tijde wat het beste is voor hun kind ¨

picsart_08-30-05-04-48

 

Hm pfhh.. Zelf vind ik dit een hele interessante stelling en denk ik dat het alles te maken heeft met de band en goeie verstandshouding tussen ouder en kind.

‘’ Er is niet iets zoals een perfecte ouder, dus wees vooral een echte ouder. ‘’

-Grassiella-

PicsArt_08-30-06.52.59Zo ben ik er heilig van overtuigd dat elke ouder het beste wilt voor haar of zijn kind. Of dit nou door overmatige bescherming of te kort aan liefde is. Wel geloof ik dat er ouders zijn die het soms lastig vinden om er nou precies achter te komen wat het beste is voor hun kind. Dit door wellicht tekort aan opvoed skills of gebrek aan bepaalde sociale vaardigheden. Maar denk ook eens aan de ouders die zelf het nodige hebben meegemaakt in hun jeugd, en het daarom lastig vinden om het juiste mee te geven aan hun kinderen. Traumaverwerking die doorschiet in de generaties, tienermoeders of adoptieve ouders. Uiteraard zijn dit slechts enkele voorbeelden, maar zijn het er genoeg om maar even aan te tonen dat de fundering waaruit ouderschap soms kan ontstaan, alles behalve gemakkelijk is. Als kind zijnde ben je hier natuurlijk alles behalve mee bezig.

Wat ik hiermee vooral wil zeggen, is dat het niet uitmaakt wat voor soort ouder je bent of welke bagage je met je meedraagt, zolang je, je hier maar bewust van bent als ouder. Dit is uitermate belangrijk! Zelf vind ik namelijk dat een kind onder geen enkele omstandigheid, de dupe mag zijn van jouw keuzes of zorgen die jij als ouder met je meedraagt.

Ik hoor je denken: ‘’Wacht maar tot je zelf kinderen hebt, dan piep je wel anders ‘’.Ja, daar kan ik me enigszins iets bij voorstellen. Omdat ik zelf van zeer goeie huize kom kan ik me anders bijna niet voorstellen. Wel kan ik me enigszins inleven in bepaalde situaties. Ik kom uit een huize waarbij liefde, aandacht, warmte en geborgenheid altijd centraal stond. Met een autoritatieve opvoedingsstijl als achtergrond heb ik als tiener behoorlijk veel moeite gehad met vertrouwen op mijn ouders. Als mijn ouders iets zeiden dan gebeurde dit ook! Je moest vooral niet te vaak vragen waarom. Want zij hadden misschien niet altijd gelijk maar zeker wel altijd het beste met me voor.

Hoewel ik me heel goed bewust ben dat niet elke ouder dezelfde opvoedingswaarden deelt, denk ik dat het misschien nog wel van groter belang is om zoveel mogelijk met je kinderen/tieners te blijven communiceren. Af te schepen vanwege leeftijd, buiten te sluiten vanwege je traumaverwerking (problemen) of simpelweg niet vertrouwen op jouw tiener, zijn in mijn ogen vooral zaken die averechts werken.

Liefs, Grassiella

Don´t Forget to check out her blog!

https://www.belles-lettres.nl

PicsArt_03-10-07.42.48


PicsArt_08-30-05.04.48

Hm pfhh .. Personally, I find this a very interesting statement and I think it has everything to do with the bond and good mental attitude between parent and child.

“There is nothing like a perfect parent, so be a real parent. ”

-Grassiella-

PicsArt_08-30-06.52.59So I am firmly convinced that every parent wants the best for her or his child. Whether this is due to excessive protection or lack of love. I do believe that there are parents who sometimes find it difficult to find out exactly what is best for their child. This may be due to a shortage of parenting skills or lack of certain social skills. But also think about the parents who themselves have experienced the necessary in their youth, and therefore find it difficult to give the right to their children. Trauma processing that passes through generations, teenage mothers or adoptive parents. Of course these are just a few examples, but are there enough to demonstrate that the foundation from which parenting can sometimes arise is anything but easy. Being a child, of course, you are not doing anything about it.

What I mainly want to say is that it does not matter what kind of parent you are or what baggage you carry with you, as long as you, you are aware of this as a parent. This is extremely important! Personally, I think that under no circumstances can a child be the victim of your choices or concerns that you as a parent carry with you.

I can hear you thinking: ” Just wait until you have children yourself, then you will sound different ”. Yes, I can imagine something about that. Because I come from a very good house myself I can hardly imagine otherwise. I can, however, somewhat empathize with certain situations. I come from a home where love, attention, warmth and security were always central. With an authoritative parenting style as a background, I had a lot of trouble with my parents as a teenager. If my parents said something then this happened too! You should not ask too often why. Because they might not always have been right with me, but certainly always the best.

Although I am well aware that not every parent shares the same parenting values, I think it might be even more important to keep communicating with your children / teenagers as much as possible. Abandoning due to age, shutting out because of your trauma processing (problems) or simply not trusting your teenager, are in my view mostly matters that are counter-productive.

Love, Grassiella

Don’t Forget to check out her blog!
https://www.belles-lettres.nl

PicsArt_03-10-07.43.08


Het mooie was de resultaat van haar tips en adviezen die zij mij als tiener gaf. Ik kon de vruchten er letterlijk van af plukken en zo had zij veel invloed op mij ook als ze er op dat moment niet was…

Er wordt niet voor niets gezegd:

“Kinderen, Gehoorzaam aan je ouders zodat het je goed mogen gaan…¨

Ouders willen het beste voor hun kinderen…But let´s be honest.. als tiener ervaar je dat niet altijd zo…Je ziet hun bezorgdheid als een last en hun regels irriteert je misschien enorm…Wat wij op dat moment niet begrijpen is dat het een bescherming is voor onszelf. Want sommige fouten kun je niet meer ongedaan maken als het eenmaal mis gaat. Als tiener zie de gevaren niet. Ouders willen hun kinderen alleen maar zoveel mogelijk beschermen en voorkomen dat ze the same fouten maken die zij misschien vroeger hebben gemaakt of hebben de capaciteit om bepaalde dingen al vroegtijdig te signaleren. Daarom zijn ze ook ouders om zich te bekommeren om hun kind(eren). Parents do what they have to do, right? Natuurlijk zijn de adviezen van je ouders  de beste adviezen die je kunt krijgen! Ohw Yesss! Alleen als tiener zie je dat niet meteen… Vaak begrijpen wij hun  bezorgdheid niet…

 

 

¨Een advies die mij moeder mij altijd gaf was om mezelf te blijven en om anderen niet blindelings te volgen. Je hebt een stel hersens gebruik ze en vergeet niet wat je van huis uit hebt meegekregen. En dat heeft mij uit vele situaties gered.¨

Want je vraagt je af waarom ze zo´n big deal moeten maken om een simpel logeerpartijtje of waarom ze een weekendje weg met je vriendinnen afkeurde. And that´s okay, je bent tenslotte een tiener… Soms irriteerde ik mezelf ook mateloos! But anyways…. zoals ik al zei…merkte ik al gauw dat de adviezen van mijn moeder mij heel erg hielpen en alleen maar in mijn voordeel werkte. Maar dat ging ook niet meteen, beetje bij beetje zag ik dat in. De dingen waarvoor zij mij waarschuwde zag ik met mijn vriendinnen of klasgenoten op school gebeuren. Een advies die mij moeder mij altijd gaf was om mezelf te blijven en om anderen niet blindelings te volgen. Je hebt hersens gebruik ze en vergeet niet wat je uit huis hebt meegekregen. En dat heeft mij uit vele situaties gered. Als ik het gevoel kreeg dat ik mezelf ergens niet op mijn gemak bij voelde dan ging ik niet mee. Het kon mij niet schelen dat mijn vriendinnen mij ¨saai” noemden… met een opgeheven hoofd ging ik dan naar huis. ¨Heel makkelijk kon ik aangeven sorry meiden hier doe ik niet aan mee…¨ Een ander advies was dat mijn moeder mijn heel duidelijk uitlegde dat jongens maar op een ding uit zijn als tiener en dat het beter is om ver te blijven van jongens want daar zal alleen maar ellende uitkomen…En ze had gelijk sommige meisjes van mijn school raakten vroegtijdig zwanger en moesten alleen hun kindje opvoeden. Ze konden niet meer naar school en ze zagen er doodongelukkig uit, ze hadden ineens veel verantwoordelijkheid en konden in een klap geen tiener meer zijn. Het hebben van een vriendje was voor mij ineens niet zo leuk en aantrekkelijk meer!

Nadat ik merkte dat ik naarmate ik haar adviezen in mijn keuzes en challenges die ik als tiener meemaakte elke keer opnieuw toepaste alleen in mijn voordeel werkte, hechtte ik steeds meer waarde aan haar advies. Ik denk persoonlijk dat ouders zeker weten wat het beste is voor kind! Yes they do! Of course, zijn er ouders die er misschien door bepaalde omstandigheden tekort schieten en niet deel maken uit het leven van hun kind. door welke reden dan ook. Nobody is perfect, right? Maar in het algemeen weten ouders wel wat het beste is voor hun kind(eren). Maar sommige ouders moeten begrijpen dat ze om resultaat te kunnen boeken zeker heel erg moeten opletten dat ze ook de beleving van hun tiener moeten begrijpen, aandachtig moeten luisteren en proberen te begrijpen wat de tiener allemaal ervaart voordat ze adviezen en tips geven. Die inlevingsvermogen zorgde er bij mij in ieder geval voor dat ik openstond voor adviezen en tips en om deze ook echt toe te passen. En hoe moeilijk het ook is moeten ouders hun tiener(s) toch de ruimte geven om zelf hun eigen keuzes te laten maken en zich te laten bewijzen dat ze zelf in staat  zijn om goede beslissingen te nemen. Ouders kunnen hun tieners niet 24/7 in de gaten houden en dan moeten ze erop vertrouwen dat je de juiste beslissingen neemt en onthoudt wat voor advies en tips ze jou hebben meegegeven. Een advies is tenslotte niet iets wat je moet doen… maar desondanks het niet verplicht is, is het als tiener heel verstandig om je het advies van je ouders ten harte te nemen!

Had jij als tiener ook moeite om de bezorgdheid van je ouders te begrijpen?

¨Ik denk zeker dat je als tiener guide nodig hebt van je ouders maar ik denk ook dat een goede band tussen ouder en kind ervoor zorgt dat een tiener ook openstaat om deze adviezen aan te nemen en toe te passen. En de ruimte is belangrijk zodat ze voor zichzelf kunnen ontdekken dat als ze ook echt de adviezen van hun ouders in praktijk toepassen voor zichzelf kunnen ervaren dat hun ouders uiteindelijk alleen maar het beste voor ze willen!¨

-Miss B.-

 

PicsArt_03-10-07.42.48


PicsArt_02-05-09.56.00

Last week we closed the article with the following statement:

”Parents know at all times what is best for their child¨

¨The beauty was the result of her tips and advice that she gave me as a teenager. I could literally take the fruits off and so she had a lot of influence on me even if she was not there at that moment..¨

It is not for nothing said:

“Children, Obey your parents so that you may go well … ¨

 

PicsArt_02-14-09.55.11Parents want the best for their children … But let’s be honest .. as a teenager you do not always experience that … You see their anxiety as a burden and their rules may irritate you enormously … What we do not understand at the time is that it a protection is for ourselves. Because some mistakes can not be undone once things go wrong. As a teenager, the dangers do not. Parents only want to protect their children as much as possible and prevent them from making the same mistakes they may have made earlier or have the ability to identify certain things early on. That is why they are parents to care for their child (ren). Parents do what they have to do, right? Of course, the advice of your parents is the best advice you can get! Ohw Yesss! Only as a teenager you do not see that immediately … Often we do not understand their concern …

 

 

 

“An advice my mother always gave me was to stay myself and not blindly follow others. You use a set of brains and do not forget what you have received from your home. And that has saved me from many situations

Because you wonder why they have to make such a big deal for a simple stay or why they refused a weekend away with your friends. And that’s okay, after all, you’re a teenager … Sometimes I also annoyed myself immensely! But anyways …. as I said … I soon noticed that my mother’s advice helped me a lot and worked only to my advantage. But that did not happen immediately, little by little I saw that. I saw the things for which she warned me with my friends or classmates at school. An advice my mother always gave me was to stay myself and not blindly follow others. You use brains and do not forget what you have received from your home. And that saved me from many situations. If I felt that I was not comfortable with something, I did not go along. I did not care that my friends called me “saai” … with a raised head I went home. “Very easy I could indicate sorry girls here I do not participate … ¨ Another advice was that my mother explained to me very clearly that boys are only one thing out as a teenager and that it is better to stay far from boys because there will only bring misery … And she was right some girls from my school got pregnant prematurely and only had to raise their baby. They could not go to school anymore and they looked deadly unhappy, they suddenly had a lot of responsibility and could not be a teenager in one fell swoop. For me, having a boyfriend was not all that fun and attractive anymore!

After I noticed that as I worked her advices in my choices and challenges that I experienced as a teenager every time only worked to my advantage, I attached more and more value to her advice. I personally think that parents know for sure what is best for the child! Yes they do! Of course, there are parents who may be short of certain circumstances and do not participate in the life of their child. for whatever reason. Nobody is perfect, right? But in general parents know what is best for their child (ren). But some parents need to understand that in order to be able to make a result, they have to be very careful that they also have to understand the experience of their teen, listen carefully and try to understand what the teen experiences before giving advice and tips. In my view, that empathy in any case made me open to advice and tips and to really apply them. And however difficult it may be, parents must give their teen (s) room to make their own choices and prove that they themselves are capable of making good decisions. Parents can not keep an eye on their teenagers 24/7 and then they have to be confident that you make the right decisions and remember what advice and tips they have given you. After all, advice is not something you should do … but in spite of it is not mandatory, it is very wise as a teenager to take the advice of your parents to heart!

Did you, as a teenager, also struggle to understand the concerns of your parents?

“I think you need a guide from your parents as a teenager, but I also think that a good bond between parent and child will make sure that a teenager is also open to accepting and admitting these opinions.

PicsArt_08-30-05.39.18


Is er een Topic dat je leuk zou vinden dat wij aanstaande zondag over zouden schrijven ? Please Let us know! Laat een reactie achter onder dit artikel met jou suggestie. Dat kan tot a.s. woensdag  en wie weet schrijven we wel over jou topic komende zondag!

PicsArt_03-10-07.42.48

Is there a Topic that you would like us to write about next Sunday? Please Let us know! Leave a comment behind this article with your suggestion. That is possible until Wednesday and who knows we will write about your topic next Sunday!

 

We See you Sunday on the Next Teenage T@lk with Grassiella & Miss B!

 

PicsArt_03-08-07.02.48

 

PicsArt_02-18-05.38.49

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s