#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.10 with Grassiella Girl(written in dutch & english) Music Vibe

PicsArt_03-08-06.46.22


 

Afbeeldingsresultaat voor The key to being happy is knowing what to do and what to let go ''

 

PicsArt_02-05-09.56.00


The key to being happy, is knowing you have the power to choose what to accept and what to let go ‘’

377D7FAEB78447659A6C2B40717F9761En wederom slaat deze uitgekozen quote van Miss B, voor mij de spijker op zijn kop. Zelf vind ik niets fijner dan het gevoel van macht en kennis over jezelf. Wat accepteer je en wat laat je gaan. Toch lijkt het soms makkelijker gezegd dan gedaan. Puur om de kwestie van de combinatie gevoel en verstand in één. Nu denk je vast, waar heeft zij het toch allemaal over? Hahah. Njaa ik weet het, soms kan ik behoorlijk dubbelzinnig en zweverig zijn in één. Best knap niet waar? Oké, ik zal nog een poging wagen. Dus blijf vooral nog even hangen..

Wat ik dus eigenlijk probeer uit te leggen, is het gevoel waarbij je aan alles voelt dat er iets niet pluis is oftewel dat er iets anders moet, maar bij voorbaat toch liever kiest voor uitstel van je gevoel. Heel logisch is het vaak niet maar het gevoel volg je op een of andere manier toch eerder dan je verstand ofzo. Zal vast niet bij iedereen zo zijn. Maar als ik mezelf als voorbeeld neem, zijn gevoel en verstand mijn twee sterkste tegenpolen. Gezien het feit dat ik een gevoelsmens ben, handel ik vrijwel direct vanuit mijn gevoel. Verstand dat komt pas nadat ik mijn gevoel heb beantwoord. Eerder kan ik het op een of andere manier niet aan elkaar koppelen ..

Och, over dat knagende gevoel van jezelf keer op keer de vraag stellen waarom je iets dat slechts voor je is, niet gewoon laat gaan, na gesproken. Lekker laten gaan joh, pff wat ken ’t jou scheluhh. Zegt iedereen dan.. Ook dit is weer makkelijker gezegd dan gedaan. Zeker voor iemand die eerst voelt en dan nadenkt. Of dit in combinatie doet. Aldus ik. Maar de vrijheid om zelf je keuzes te kunnen maken is absoluut een ware schat. Ik kan me eigenlijk niet anders voorstellen. Ik moet er niet aan denken dat mijn lot in andermans handen ligt. Ik krijg er de rillen van over mijn rug, als ik hierover nadenk.

Liefs,

Grassiella

Don´t Forget to Check out Her Blog!

https://www.belles-lettres.nl

 

 

PicsArt_03-10-07.42.48

PicsArt_08-30-04.44.42

The key to being happy is knowing what to do and what to let go ”

And again this chosen quote from Miss B hits the nail on its head for me. Personally, I find nothing better than the feeling of power and knowledge about yourself. What do you accept and what will you let go. Yet it sometimes seems easier said than done. Just about the question of the combination of feeling and reason in one. Now you think, what is it all about? Hahah. Now I know, sometimes I can be quite ambiguous and vague in one. Pretty good, is not it? Okay, I’ll try another. So keep hanging out for a while. What I’m actually trying to explain is the feeling where you feel everything that something is not right or that something else has to be done, but in advance prefer to postpone your feeling. Very often it is not logical, but in some way you follow the feeling rather than your mind or something. Will certainly not be so with everyone. But if I take myself as an example, my feeling and intellect are my two strongest opposites. Given that I am an emotional person, I act almost directly from my feeling. Mind that comes after I have answered my feelings. Earlier I can not connect it in some way or other .. Oh, about that gnawing feeling of yourself again and again asking the question why you do not just let something that is just for you, after spoken. Let’s go dude, pff what do you care about…. Everyone says: This is easier said than done. Especially for someone who first feels and then thinks. Or do this in combination. I say so. But the freedom to make your own choices is absolutely a real treasure. I can not imagine anything else. I must not think that my fate is in someone else’s hands. I get the shivers from my back when I think about this.

Liefs,

Grassiella

Don´t Forget to Check out Her Blog!

https://www.belles-lettres.nl

 

2

 

PicsArt_02-05-09.56.00

picsart_12-27-08-08-01Ohwww Yeahhhhhh! Darling! Do everything you do simply because you want to! Because it makes you happy! Yes Dear! Alles wat je doet moet je doen omdat jij het leuk vindt. Er zijn al veel dingen die we moeten doen en er zijn veel dingen die we doen dat we helemaal hebben uitgestippeld en gepland hebben, maar weet je wat heerlijk is? Exactly, om dingen te doen wat je heerlijk vindt gewoon zomaar zonder reden…just because you want to! Ik hou van plannen en dat alles gestructureerd verloopt en desondanks dat heel gunstig kan zijn en soort van orde biedt en veiligheid en soms is het ook heerlijk om gewoon spontaan dingen te kunnen doen! Bloggen is een goede voorbeeld ik heb het bloggen niet gepland althans not like this it just turn out this way and I love it!  Het is heerlijk om een gewoon spontaan iets te ondernemen of te doen. En soms  verlopen dingen die je spontaan doet veel leuker… Soms is het leuk om jezelf even helemaal te laten gaan en leuke dingen te doen om die dagelijkse routine te verbreken en die een big smile on your face zetten!  But yes, soms kun je commentaar krijgen op dingen die je kiest om te doen.. is het wel de juiste moment? Leidt het je niet teveel af? Neem je niet teveel hooi op je vork?

Well We Do it Because we wan´t to,

Don´t we?

Wanneer heb jij voor het laatst iets gedaan dat jij leuk vindt, gewoon spontaan, gewoon zomaar?

Have a nice week and make it a great one!

picsart_02-04-01-36-40

 

 

PicsArt_03-10-07.42.48


 

2

 

Ohwww Yeahhhhhh! Darling! Do everything you do just because you want to! Because it makes you happy! Yes Dear! You have to do everything you do because you like it. There are many things that we have to do and there are many things we do that we have mapped out and planned, but do you know what is wonderful? Exactly, to do things you love just for no reason … just because you want to! I like plans and everything is structured and despite that being very beneficial and kind of order and safety sometimes it is also wonderful to be able to do things spontaneously! Blogging is a good example I have not planned blogging at least not this way I love it! It is wonderful to do something or to do something just spontaneously. And sometimes things that you spontaneously do go much nicer … Sometimes it’s nice to let yourself go all the way to do nice things and break that daily routine and put a big smile on your face! But yes, sometimes you can get comments on things that choose to do .. it’s the right time? Does it not distract you too much? Do not you put to much on your schoulder?

Well We Do it Because we wan’t to,
Don´t we?
When a the last time that you did something that you like, just spontaneously, just like that?

Have a nice week and make it a great one!

See you on the next Switch Quote on Wednesday with Demi Girl!

picsart_01-08-01-19-45 (1)

 

picsart_08-18-11-57-24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s