#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.12 with XmelX & Miss B.(*written in english & dutch)Music Vibe

 

Afbeeldingsresultaat voor and i simply choose to be happy again

Bron foto: http://www.pinterest.com

Dutch


¨Zelf gelukkig zijn, dat willen we allemaal maar zo vanzelfsprekend is het helaas niet..¨

-XmelX-

Hoe vaak leven we op de automatische piloot en denken we gelukkig te zijn, terwijl je diep van binnen ergens heel anders had willen zijn, of dingen heel anders had willen aanpakken dan je hebt gedaan. Je verstopt je vaak in de trant van : ach laat maar gaan, want wat zouden anderen er misschien van denken. Terwijl het allerbelangrijkste is (en dat heb ik zelf ervaren) dat je jezelf altijd op de eerste plaats moet zetten. Het moet je niet uitmaken wat een ander over en van je denkt bij de keuzes die je maakt. Als jij die keuze maakt, dan hoort men dat te accepteren. En iedereen mag er een mening over hebben hoor, maar die moet geen invloed hebben op datgeen wat jij doet. Ik heb 7 jaar geleden na lang denken en piekeren de keuze gemaakt om te gaan scheiden van mijn toenmalige man waar ik al 17 jaar mee samen was. Dat was op dat moment de helft van mijn leven, maar ik moest het doet want anders was het niet zo goed met mij afgelopen denk ik.

Ik werd geleefd. Door mijn ex, mijn ouders en bepaalde ‘vrienden’ om mij heen want ik vroeg mij nooit af wat ík wilde, maar deed altijd wat anderen vonden dat goed voor mij was.En dat ben ik uiteraard zelf schuld, ik wijs met geen vinger naar een ander in dit geval want ik maakte zelf de keuze om zo te leven! Tot het moment kwam dat ik er bijna aan onderdoor ging en toen heb ik met mijn vuist op tafel geslagen en heb ik voor mijzelf gekozen. Ongeacht wat men hiervan dacht.Ik ben veel kwijtgeraakt daardoor.. heel veel.

Maar weet je wat ik (na een aantal jaren wel te verstaan) heb terug gevonden?? Mijzelf!!

¨Kies altijd eerst voor jezelf, want als je die keuze niet maakt, dan zul je nooit gelukkig zijn.¨

-XmelX-

Bedankt voor deze mooie quote Miss B.

XmelX

 


PicsArt_03-10-07.42.48


“Being happy, we all want it to be so obvious, unfortunately it is not …”

-XmelX-

How often do we live on autopilot and think we are happy, while you would have wanted to be very different from deep inside, or to have done things completely differently than you did. You often hide in the style of: oh, let it go, because what might others think of it. While the most important thing is (and I have experienced that myself) that you always have to put yourself first. You do not have to decide what another person thinks about you and what you think about the choices you make. If you make that choice, you should accept that. And everyone may have an opinion about it, but it should not affect what you do. I made the choice seven years ago after long thinking and worrying to divorce my then husband with whom I had been together for 17 years. That was half of my life at the time, but I had to do it because otherwise it was not so good with me I think.

I was lived. By my ex, my parents and certain ‘friends’ around me because I never wondered what I wanted, but I always did what others thought was good for me. And of course I am to blame myself, I do not point my finger at all. another in this case because I made the choice to live like that! Until the moment when I almost went under and then I hit the table with my fist and I chose for myself. Regardless of what they thought of this. I lost a lot because of that … a lot.

But do you know what I have found back (after a few years)? Myself!!

¨ Always choose yourself first, because if you do not make that choice, you will never be happy
-XmelX-

Thanks for this nice quote Miss B.

XmelX Thank you for this Awesome Post!

Don´t forget to check out her blog:

https://kleinkaboutertje.com/

 

Afbeeldingsresultaat voor happiness doesn't rely on what you think


PicsArt_03-10-07.43.08

Onze mindset, de manier waarop we denken heeft zeker invloed op jij of ik in het leven staan. That´s for sure! Ik denk dat het heel bepalend is hoe je moet dingen die je meemaakt omgaat. Het veranderd de realiteit niet totaal niet… de realiteit blijft maar de manier waarop je ermee omgaat dat is doorslaggevend omdat het ook at the same time ook bepaald hoe je jezelf voelt. Het is heel moeilijk om te negeren wat je meemaakt, natuurlijk kun je niet altijd de touwtjes in de handen hebben of alles door een roze bril bekijken. Negatieve gedachten dat overkomt ons allemaal wel. Let´s be real…maar ik denk zeker dat je moet beseffen dat het positief denken ervoor zorgt dat je jezelf weer herpakt. Het is belangrijk om nadat je even hebt toegegeven aan wat je voelt  ik heb het over teleurstelling, pijn, frustraties of verdriet  om jezelf  at some point een simpele vraag te stellen:

What´s next?… Hoe gaat het verder,blijf ik er in hangen of verander ik van course?…

¨ Ik denk zeker dat heel belangrijk is om toe te geven aan je verdriet even uithuilen kan geen kwaad het is nodig en het lucht op. Proberen om alsmaar positief te zijn zonder jezelf die ruimte te geven om iets te verwerken zou heel onrealistisch zijn, tenminste dat denk ik…¨
-Miss B.-

Yes, Je kunt ervoor kiezen om jezelf helemaal te verliezen in je negatieve gedachtes of het verdriet of teleurstelling die je voelt… en dat niet gek als ik zie  wat we als mens allemaal kunnen meemaken of hebben meegemaakt. But we kunnen er ook voor kiezen om er anders naar proberen te kijken, door jezelf af te vragen wat je ervan hebt geleerd en wat je kan meenemen van wat je hebt meegemaakt in je rugzak… Ik denk zeker dat heel belangrijk is om toe te geven aan je verdriet even uithuilen kan geen kwaad het is nodig en het lucht op. Proberen om alsmaar positief te zijn zonder jezelf die ruimte te geven om iets te verwerken zou heel onrealistisch zijn, tenminste dat ik denk. At some point… zul je het niet volhouden… we zijn geen robot we hebben gevoelens. We moeten onze manier van denken zeker niet onderschatten het kan je beperken en je leven on hold zetten. Negatief gedachtes kan je heel ongelukkig maken maar in tegenstelling tot positief denken kun je ook  groeien en jezelf door alles heen slepen en bijdragen aan je eigen geluk….

¨Een positieve manier van denken stimuleert een persoon om door te gaan en om lessen uit te halen van sommige challenges en deze vervolgens ook als tools te gebruiken om verder te groeien als mens…¨

-Miss B-

 


PicsArt_03-10-07.42.48

 

Afbeeldingsresultaat voor happiness doesn't rely on what you thinkOur mindset, the way we think certainly affects you or I in life. That’s for sure! I think it is very decisive how you should deal with things that you experience. It does not change reality at all … reality remains but the way you deal with it is decisive because it also determines how you feel at the same time. It is very difficult to ignore what you are experiencing, of course you can not always have the strings in your hands or view everything through pink glasses. Negative thoughts that happens to us all. Let’s be real… but I certainly think you have to realize that positive thinking ensures that you recapture yourself. It is important that after you have succumbed to what you feel I am talking about disappointment, pain, frustration or sadness to ask a simple question at some point:

What’s next? …  ¨

How does it go on? Do I stick to it? Or do I change course?

I think it is very important to give in to your sadness crying out can not hurt it is necessary and it airs up. Trying to be positive all the time without giving yourself the space to process something would be very unrealistic, at least that’s what I think …

-Miss B.-

Yes, you can choose to lose yourself completely in your negative thoughts or the sadness or disappointment you feel … and not that crazy when I see what we as humans can experience or have experienced. But we can also choose to look at it differently, by asking yourself what you have learned from it and what you can take with you from what you have experienced in your backpack … I think it is very important to to give your sadness a little cry can not hurt it is necessary and it air up. Trying to be positive all the time without giving yourself the space to process something would be very unrealistic, at least that’s what I think. At some point … you will not stand it … we are not  robots we have feelings. We must not underestimate our way of thinking, it can limit you and put your life on hold. Negative thoughts can make you very unhappy but contrary to positive thinking you can also grow and drag yourself through everything and contribute to your happiness ….

¨A positive way of thinking encourages a person to continue and to learn from some challenges and then use these as tools to grow as a person … ¨

-Miss B-

 

See you in the Next Switch Quote on Monday with Grassiella Girl?

picsart_10-13-10-50-58-1

 

picsart_08-18-11-57-24

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s