#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote No.13 with Demi Girl| Music Vibe°(*written in dutch & english)

 

PicsArt_03-08-06.47.44

4.

PicsArt_03-10-07.43.08

Vaak is het blij zijn een gevoel, een gevoel van dat ons iets goeds is overkomen waardoor we ons op dat moment belangrijk, gewaardeerd of fijn voelen. Een gevoel waar je eigenlijk niets tegenin te brengen hebt, want je mondhoeken gaan automatisch omhoog staan. Maar ook is het vaak zo dat het een keuze is. Je krijgt soms keuzes waarvan je weet dat een ander het misschien niet leuk vindt, maar waarvan je ook weet dat jij er zelf heel gelukkig van zou worden. Moet je dan hopen dat je het blije gevoel toevallig krijgt? Nee, dan moet je de keuze maken en jezelf de vrijheid geven om gelukkig te zijn. Jij verdient een fijn leven, een leven waarop je later terugkrijgt en beseft dat de keuzes die je uiteindelijk toch niet gemaakt hebt, verloren zijn gegaan. Of juist dat de keuzes die je wel gemaakt hebt, je leven zoveel leuker hebben gemaakt. Dat laatste is juist wat je wilt, dat maakt je leven zoveel mooier om te herinneringen. Laat blijheid en vreugde een gevoel zijn, maar maak ook keuzes om jezelf die blijheid te gunnen.

“Behoudt de regie, behoudt het script en behoudt de cast. Jij bent je eigen regisseur, en alles wat er bijkomt wat je zomaar blij maakt, dat is alleen maar een mooi geschenk.”

-Demi aka Creabea-

Thank you darling for this awesome post!

Don´t forget to check out her blog!

https://creabealounge.wordpress.com/

PicsArt_03-10-07.42.48

4.Often being happy is a feeling, a feeling that someone good happened to us, which causes us to feel important, appreciated or happy. It’s a feeling where you don’t have anything to say or choose, because the corners of your mouth go up automatically. But often it’s also a choice. Sometimes you get choices where you know someone else doesn’t like it, but where you also know that you will be very happy by choosing it. Should you hope that you will receive that feeling out of nowhere? No, you need to make the choice and give yourself the freedom of being happy. You deserve a happy life, a life where you look back at and realize that the choices you didn’t make went missing. Or the choices you did make made your life so much better. That last thing is what you want, that makes you life so much more beautiful because of the memories.

“Let happiness and joy be a feeling, but also make the choices to give yourself that happiness. Keep the control, keep the script and keep the cast. You are your own director, and everything that comes by which makes you happy out of nowhere, that’s only a beautiful gift.”

-Demi aka Creabea-

 

Thank you darling for this awesome post!

Don´t forget to check out her blog!

https://creabealounge.wordpress.com/

 

Afbeeldingsresultaat voor i choose to feel happy blessed grateful

PicsArt_03-10-07.43.08

Dit is de Quote die Demi Girl aka Crea Bea voor mij heeft uitgekozen. Ik vind zeker dat wij elke dag opnieuw ervoor kunnen kiezen hoe we ons voelen… dat is zeker zo. Daar hebben wij een tijdje terug ook al over gehad. Maar let´s be real in praktijk kan het ook wel belemmerd worden door een aantal factoren en dan is het niet altijd even makkelijk.  Hoe vaak je ook ervoor kiest om je dag goed te beginnen er kan altijd wel iets tussen komen die dat helaas belemmerd…. Maar ik ben wel van mening dat wij zelf kunnen bepalen in hoeverre wij dat ons verder laat beïnvloeden en dat stukje, yes daar hebben wij zeker zelf controle op! Verwacht dan ook niet dat je the next day jezelf weer helemaal op en top voelt, dat zou niet realistisch zijn! Maar oefen jezelf om toch jezelf weer op te pakken en te focussen op het goede die je ook hebt en die plaatsvindt in je leven.

¨Elke dag opnieuw kies ik ervoor om te focussen op de mooie dingen en ik moet je eerlijk bekennen dat er niets mooiers is dan je gedachtes met positieve dingen te vullen. Kies er zeker voor om het goede te blijven zien in elke nieuwe dag en het leven die je leidt…en geef zeker niet op om dat te blijven doen. Laat je niet ontmoedigen…¨

-Miss B.-

Kies ervoor om dingen die je niet kunt veranderen te accepteren, handelingen van mensen  of andere gebeurtenissen daar hebben wij nu eenmaal geen controle op. Je kunt er voor kiezen om verbitterd te raken of je kunt er voor kiezen om het te laten zoals het is en verder gaan met waar je wel controle op hebt. Ik heb mezelf geleerd om dingen voortaan te accepteren zoals ze zijn en wat lucht dat op!  Er is letterlijk een last van mijn schouders gevallen. Dat maakt ie eindeloze battle ook zo minder zwaar! Het constant proberen om mensen te veranderen of om zorgen van andere mensen over te nemen kan heel zwaar zijn en put je mentaal helemaal uit. Maybe kun je jezelf er ook in vinden or maybe not maar ik denk zeker dat elk van ons regie heeft over ons eigen leven, dingen kunnen nu eenmaal gebeuren maar hoe dan ook wij zijn en blijven degene die de leiding hebben!

 

PicsArt_03-10-07.42.48

Afbeeldingsresultaat voor i choose to feel happy blessed gratefulThis is the Quote that Demi Girl aka Crea Bea has chosen for me. I am sure that we can choose for ourselves every day how we feel … that is certainly the case. We have already talked about that a while ago. But let’s be real in practice it can also be hampered by a number of factors and then it is not always easy. No matter how many times you choose to start your day well, there can always be something that unfortunately is hindered …. But I do believe that we can decide for ourselves to what extent we let that influence us and that piece, yes, we certainly have control over it! Do not expect your next day to feel completely up and coming again, that would not be realistic! But practice yourself to pick up yourself again and to focus on the good you have and that takes place in your life.

“Every day I choose to focus on the beautiful things and I must admit that there is nothing more beautiful than to fill your thoughts with positive things. Make sure to continue to see the good in every new day and the life you lead … and do not give up on doing that. Do not be discouraged … ¨

-Miss B.-

Choose to accept things that you can not change, people’s actions or other events that we have no control over. You can choose to become embittered or you can choose to leave it as it is and continue with what you have control over. I have taught myself to accept things from now on as they are and how much air! There was literally a load of my shoulders. That makes his endless battle so less heavy! Constantly trying to change people or to take care of other people can be very heavy and exhausts you mentally. Maybe you can also find yourself in it or maybe not but I think that every one of us has control over our own lives, things can happen once but we are and remain the ones who are in charge!

See you on Saturday on the next Switch Quote with XmelX!

 

picsart_10-13-10-50-58-1

 

 

 

 

picsart_08-18-11-57-24

2 thoughts on “Switch Quote No.13 with Demi Girl| Music Vibe°(*written in dutch & english)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s