#Switch Quote with XmelX, Grassiella Girl & Demi aka Crea Bea/Nieuwe Topics

Switch Quote with Grassiella Girl No.20 (written in dutch & english)

 

PicsArt_03-08-07.07.39

 

Afbeeldingsresultaat voor grow through what you go through

Aansluitend op de quote van vorige week zou ik zeggen: Elke vorm van groei, is progressie. Groei door wat je meemaakt, ‘’even if it means outgrowing people.’’

-Grassiella-

Zelf denk ik dat groei iets is, waar we niet altijd direct bij stil staan. We hebben allerlei logische redeneringen en verklaringen voor hetgeen wat er gebeurd. Soms zelfs geen. Minder vaak staan we stil bij de groei die dit bij ons teweeg brengt. Als ik mezelf als uitgangspunt neem, dan zal ik bijvoorbeeld minder gauw zeggen: ‘’ Goh, wat fijn dat ik weer wat vrienden heb verloren, dit zal vast komen omdat ik moet leren om op mijzelf te bouwen ‘’. Even uitgaand van de meest dramatische scenario, is dit natuurlijk een perfect voorbeeld om aan te tonen wat ik bedoel. Soms maken we dingen mee waarvan we onszelf wel eens afvragen waarom nou juist ons deze dingen moeten overkomen. Groei is dan wel het laatste waar je aan denkt. Althans ik niet tenminste. Voor mij luidt namelijk eerst de gezegde: ‘’ Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen ‘’ . Op het moment dat ik een aantal keer dingen heb meegemaakt en deze dan wel positieve of negatieve veranderingen bij mij teweeg hebben gebracht zijn vaak pas de momenten dat de alarmbelletjes gaan rinkelen.

Ik denk zelf ook dat elke ervaring een mens doet groeien. Wat voor de één les is, is voor de ander weer een uitdaging. Either way, you learn. Ik denk dat de kunst echter wel is om groei in alles te zien. Ook al maak je soms minder leuke dingen mee, cause there’s a reason for everything. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we ervan leren en doorgaan. Het beter doen of het anders aanpakken dan de vorige keer. En toch.. Vind ik het een interessante quote hoor. Groei door wat je meemaakt. Ik denk ook zeker dat elke situatie de mens vormt tot de persoon die hij of zij is.

Don´t Forget to check out her Blog:

http://www.belles-lettres.nl

 

PicsArt_03-10-07.42.48

Following the quote from last week, I would say: Every form of growth is progress. Grow through what you experience, ” if it means outgrowing people. ”

-Grassiella-

PicsArt_03-18-02.12.36I myself think that growth is something that we do not always think about immediately. We have all kinds of logical arguments and explanations for what happens. Sometimes not even. Less often we consider the growth that this brings us. If I take myself as a starting point, then I will say less quickly: ” Gee, how nice that I lost some friends again, this will get stuck because I have to learn to build on myself ”. Just starting from the most dramatic scenario, this is of course a perfect example to show what I mean. Sometimes we bring things that we ourselves wonder about why it is precisely these things that must happen to us. Growth is the last thing you think of. At least I do not at least. For me, first of all, the saying goes: “A donkey does not hit the same stone twice”. The moment I have experienced a number of times and these have brought about positive or negative changes in my life are often only the moments that the alarm bells are ringing. I also think that every experience makes a person grow. What is for one lesson is another challenge for the other. Either way, you learn. I think the art is to see growth in everything. Even though you sometimes make less fun things, cause there’s a reason for everything. Ultimately, it is the intention that we learn from it and continue. Do it better or deal with it differently than last time. And yet .. I think it’s an interesting quote. Grow through what you experience. I also think for sure that every situation constitutes man to the person he or she is.

Don´t Forget to check out her Blog:

http://www.belles-lettres.nl

 

Quote 2 - April

Jeetje hoe vaak heb je niet dat je iets moet regelen of doen waarvan je het gevoel hebt dat het je nooit voor elkaar gaat krijgen ? Denk aan bijvoorbeeld bij een verhuizing ( ohw boy ik krijg er al hoofdpijn als ik er aan denk, lol!) Alles wat er bij komt kijken dat je moet doen is a lot! Of als je in je afstudeer jaar zit, dan heb je ook heleboel verslagen, projecten en je scriptie die je moet afronden voor een bepaalde tijd. Dan zit je ook met je handen in je haar en dan vraag je jezelf waarschijnlijk af hoe je di nou voor elkaar gaat krijgen! But okay uiteindelijk is the job done na al harde werk en inspanning. En zit je lekker te genieten van je nieuwe huisje of sta je vol trots bij de diploma uitreiking met je diploma in je hand en ben je trots op wat je hebt bereikt!

 

En weet je wat heerlijk is? Als je met een tevreden gevoel weer terug kan kijken naar je harde werk en zeggen:

Yes it´s Done!

 

PicsArt_03-10-07.42.48

PicsArt_03-30-11.45.59

How often do you have that you have to arrange or do something that you feel you will never get to do? Consider, for example, a move (oh boy I get headaches when I think about it, lol!) Everything that comes with seeing you have to do is a fate! Or if you are in your graduation year, you also have lots of reports, projects and your thesis that you have to complete for a certain time.

Then you are also sitting with your hands in your hair and then you are probably wondering how you can get things done! But okay in the end is the job done after all hard work and effort. And are you enjoying your new house or are you proud at the graduation ceremony with your diploma in your hand and you are proud of what you have achieved!

And do you know what is the most awesome feeling ever?

 

When you can look back at your hard work with a satisfied feeling and say:

Yes it’s Done!

See you on the Next Switch Quote with Demi girl on Wednesday!

 

picsart_10-13-10-50-58-1

 

 

picsart_08-18-11-57-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s