Nieuwe Topics

#Real Talk No.3|written in english & dutch| Mah Music Vibe ¨Mirrors¨ Justin Timberlake (Kizomba)

Kunnen we het met elkaar eens zijn dat de eerste gedeelte van deze Quote zeker heel makkelijk is voor iedereen om uit te voeren? Het is de tweede gedeelte van deze Quote waar velen moeite mee hebben tegenwoordig. Gelukkig niet voor iedereen! Dat het lukt om een perfecte match te vinden blijkt wel als ik kijk naar mijn prins waar ik al bijna 14 jaar mijn leven mee mag delen waarvan bijna 12 jaar getrouwd… nog steeds zijn we heel verliefd op elkaar en inzet is van beide kanten 100% en daar ben ik heel blij mee!!! Maar dat geldt niet voor iedereen, right? But why? Het leek mij leuk om samen met jou hier over te praten…

Ik vraag me af of er nagedacht wordt over het feit dat je samen ervoor kiest om het huwelijk te laten slagen. Yes in deze Quote zit er een hele krachtige woord en dat is : ¨Choice¨.

Het is een keuze die je maakt om je huwelijk te doen slagen…

Yes.. ik hoor je al zeggen ja maar Miss B het kan ook zijn dat de klik er niet meer is… of dat het leven met elkaar voelt alsof we roommates zijn…. I got it… Maar kun je het met me eens zijn dat er dan ergens iets mis is gegaan waar beiden partijen zijn of haar best niet meer heeft gedaan om het vuur aan te houden. Ik vergelijk het huwelijk met een vuurtje… Als je een vuurtje maakt moet je constant hout erbij gooien om het vuurtje aan te houden… om het moment dat je stopt dan gaat het vuurtje uit. En zo is het ook met het verliefdheid de liefde voor elkaar. Je moet het blijven voeden er energie in blijven steken.

¨Het gras lijkt groener aan de overkant….¨

Yes dear alles is extra spannend en leuk als het pas nieuw is…. het gras lijkt groener on the other side maar pas op je niet op het moment dat je dichterbij komt zul je merken dat het groene gras ook zijn defecten heeft. Het is niet zo perfect als je dacht,… Deze fout maken veel mensen. Laten we een ding clear hebben, als je in een relatie bent waar er geestelijk/emotioneel of lichamelijk misbruik van je wordt of er sprake is van ontrouw dan is het een ander verhaal. But laten we eerlijk zijn je weet niet wat voor andere onvolmaaktheden die ander persoon heeft. Soms wel met 10 keer ergere issues waardoor je achteraf beseft dat je beter bij partner had kunnen blijven en vechten voor je huwelijk. Ik merk dat het voor velen de focus ligt op het voorbereiden van de trouwerij en de dag van de trouwerij maar het moeilijk vinden om het huwelijk zelf levend en spannend te houden. Waar het aan ligt? Dat is moeilijk te zeggen… wat denk jij?

Persoonlijk denk ik dat het ligt aan het begin van de relatie, de connectie die je met iemand hebt die zo intens moet zijn dat het wel liefde moet zijn. (Die onbekende en oneindige gevoel dat genoemd liefde wordt, ik voel het elke dag dus het bestaat.)… Ik denk dat de basis van vele relaties een grote invloed heeft wordt gebouwd op verliefdheid en aantrekkingskracht of een verkeerde motivatie zoals met iemand willen zijn omdat hij of zij een goed financiele vermogen heeft of de angst om alleen te zijn of de druk (biologische klok) om zo gauw mogelijk iemand te vinden om een gezin mee te stichten… on the long run kan dat de relatie ( in mijn opinion) in gevaar brengen. Dat alleen is niet de juiste basis. En ik denk ook als de partners zich niet voor de volle 100% voor het huwelijk in blijven zetten want blijkbaar neemt ergens de inzet van de ene partner af waardoor er beetje bij beetje onbewust plaats wordt gemaakt voor verschillende gevaren met als helaas scheiding als gevolg…. Een huwelijk is een lifetime verbintenis die je met elkaar aangaat. Veel mensen beseffen niet dat het blijvend proces is om continu aan de huwelijk te blijven werken. Het schijnt tegenwoordig nogal een klus te zijn om die verbintenis te voltooien waar ligt het aan? Misschien door de relatie al te beginnen met verkeerde verwachtingen? I don´t know but maybe in the next realtalk zouden we er samen verder samen over kunnen praten…. Maar om op deze Quote terug te komen denk ik dat het een keus is die je samen moet maken om een huwelijk te laten slagen en als je die onbeschrijfelijke intense liefde voor elkaar hebt dan moet het niet onmogelijk zijn!

What Do You Think? Sharing is Caring….

Can we agree that the first part of this Quote is certainly very easy for everyone to do? It is the second part of this Quote that is difficult for many nowadays. Fortunately not for everyone! That I succeed in finding a perfect match is evident when I look at my prince with who I have been able to share my life for almost 14 years, of which almost 12 years have been married … we are still very in love with each other and motivated by love we are determined from both sides to makes this marriage work and I am very happy with that .. But that doesn’t apply to everyone, right? But why? I thought it would be nice to talk about this with you … I wonder if there is thought about the choice that both partners make to make the marriage a success.

Yes in this Quote there is a very powerful word and that is: ‘choice’. It is a choice that you make to make your marriage a success … Yes .. I hear you say yes but Miss B it may also be that the connect is no longer there … or that the life we ​​lead together feels like we are roommates…. I got it … But can you agree with me that something has gone wrong somewhere where both parties have not done their best to keep the fire going. I compare the marriage to a fire … If you make a fire you constantly have to add wood to keep the fire on … the moment you stop the fire will go out. And so it is with love for each other. You have to keep feeding it and put energy into it.

¨The grass seems greener on the other side …. ¨

Yes dear everything is extra exciting and fun when it is all new the grass appears greener on the other side but beware the moment you get closer you will notice that the green grass also has its defects. It is not as perfect as you thought … Many people make this mistake. Let’s have one thing clear, if you are in a relationship where you are mentally / emotionally or physically abused or if you are unfaithful then it is a different story. But let’s be honest you don’t know what other imperfections that other person has. Sometimes with 10 times worse issues, afterwards you realize that you should have stayed with your partner and fight for your marriage. I notice that for many the focus is on preparing the wedding and the day itself, but finding it difficult to keep the wedding itself alive and exciting. What is it about? That’s hard to say … what do you think? I personally think it is at the beginning of the relationship, the connection you have with someone who must be so intense that it must be love. (That unknown and infinite feeling that is called love, I feel it every day so it exists.) … I think the basis of many relationships has a great influence being built on falling in love and attraction or a wrong motivation as wanting to be with someone because he or she has a good financial capacity or is afraid of being alone or the pressure to find someone as soon as possible to start a family … on the long run that can endanger the relationship (in my opinion) . And I also think that the partners will not continue to commit themselves 100% to the marriage, because somewhere the commitment of one partner decreases, so that little by little unconsciously there is room for different dangers, resulting in unfortunately separation ….

A marriage is a lifetime commitment that you make with each other. And it seems to be quite a job these days to complete that commitment. What is it about? Perhaps by starting the relationship with wrong expectations? I don’t know but maybe in the next realtalk we could talk about it together … But to come back to this Quote, I think it is a Choice that you have to make together to make a marriage a success and if you have that indescribable intense love for each other then it should not be impossible!

What Do You Think? Sharing is Caring….
2 thoughts on “#Real Talk No.3|written in english & dutch| Mah Music Vibe ¨Mirrors¨ Justin Timberlake (Kizomba)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s