Nieuwe Topics

#GirlzT@lk with Miss B.|written in English & Dutch

Gerelateerde afbeelding

Internet een Blessing of een Vloek?

Questions van my Followers What Do you Think About Cyberbullying?


We kunnen het haast niet meer wegdenken! Het Internet.

We betalen onze rekeningen ermee, bestellen kleding en meubels online, bestellen fastfood als we geen zin hebben om te koken, we maken er gebruik van om onze inkomsten mee te creëren of om te solliciteren voor een baan en andere dingen… If you ask me is dat een Blessing… Maar er is ook een minder leuke kant en dat is Cyberbullying, oplichting etc…. er wordt dus ook misbruik gemaakt van internet… De gevolgen kunnen heel ernstig zijn en dan hebben het over een that´s right een vloek! Use internet wisely! Ik ga geen preek houden wat je allemaal moet wel of niet moet doen maar ik denk wel dat er een grens moet zijn in wat je deelt en wat je schrijft.
Ik wil het hebben over Cyberbullying dat komt steeds vaker voor especially onder jongeren en soms met ernstige gevolgen….
Als jij op dit moment last hiervan hebt dan moet je weten dat het niet jou schuld is… Er is niets mis mee om even na te denken hoe het komt dat je in zo’n situatie terecht bent gekomen… en wat je kunt doen om jezelf uit deze situatie te halen.

¨De reden waarom ik met deze onderwerp kom is omdat een van mijn volgers mijn mening wou weten over de topic en beside that ik wil ik mijn platform gebruiken om jongeren te bereiken voordat ze deze fouten maken.¨

Ik merk dat jongeren er tegenin gaan door zichzelf te verdedigen maar let´s be honest ik denk persoonlijk dat het een onbegonnen battle wordt. Je zult merken dat je niet kunt veranderen wat anderen van je denken en je zult meer gekwetst worden door de dingen die mensen tegen je zullen zeggen…. Maar wat kun je dan wel doen?
Take a Break from Social Media. Yes I know…. Dat is voor sommige alsof je vraagt om hun lichaamsdeel te amputeren…. Social Media is zo geworteld in hun dagelijks leven en bezigheden dat het een moeilijke opgave is een break te nemen van Social Media. But think about it… waarom zou je jezelf herhaaldelijk pijn blijven doen? Al de negatieve comments of het pesten zal niet afnemen als je herhaaldelijk terug gaat reageren op wat anderen van je zeggen of vinden… Door een break te nemen krijg je de mogelijkheid om alles even te laten bezinken en om te kijken hoe je in de toekomst niet meer te maken krijgt met zo´n soortgelijke situatie. Door een break te nemen van Social Media zal niemand je verder kunnen kwetsen met hun kwetsende berichten. Je beschermt jezelf om niet verder gekwetst te worden en je geeft jezelf de tijd om je jezelf te herpakken en je gezonde verstand weer op orde te krijgen, je krijgt dan de ruimte om weer helder te denken en juist functioneren. Want laten we eerlijk zijn als je niet de kans krijgt om tot jezelf te komen denk je niet meer helder en kun je door de constante negatieve comments zelf ook daadwerkelijk gaan geloven wat er wordt gezegd…. Waardoor je maybe keuzes maakt waar je dierbaren die achterblijven met de pijn en het gemis moeten leven en dat zou heel pijnlijk zijn…

Ik denk dat we allemaal wel verhalen kennen van tieners die social media op een verkeerde manier hebben gebruikt … en die keuzes hebben genomen die hun voor altijd zullen blijven achtervolgen, bijvoorbeeld door bepaalde foto´s te maken die maar beter niet hadden moeten maken, laat staan plaatsen op internet. Het is beter om dit soort situaties te voorkomen door heel simpel geen foto´s van te maken. Just don´t! Op die manier is er ook niets die tegen je gebruikt kan worden. Een andere fout dat veel jongeren maken is om hun prive account en whatsapp en instagram te delen met klasgenoten. Hou je klasgenoten gescheiden van je social media. Op die manier blijf je school een plek waar je komt om te leren en je focus blijft op het halen van je opleiding en heb je de kans heel erg verkleind om te maken te krijgen met Cyberbullying. Neem ook geen klasgenoot in vertrouwen want mocht jullie ¨vriendschap¨ ooit beëindigen dan kan het zijn dat deze persoon alles wat je met hem of haar hebt gedeeld kan gaan delen met anderen. Vaak beseffen jongeren niet dat school een tijdelijke plek is die je zult bezoeken het behalen van je opleiding zul je zeker 90 procent van je klasgenoten niet eens meer zien. Het is net als je werk gescheiden houden van je privéleven. Wees bewust dat je tijdelijk zal zijn op school en dat je daar bent for one reason en dat is om je diploma te behalen. Als je jong bent ben je van sommige dingen bewust en wil je geaccepteerd worden en denk je niet na over hoe sommige acties je altijd kunnen blijven achtervolgen… De reden waarom ik met deze onderwerp kom is omdat een van mijn volgers mijn mening wou weten over de topic en beside that ik wil ik mijn platform gebruiken om jongeren te bereiken voordat ze deze fouten maken.

Gerelateerde afbeelding
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is preview-2.jpg

Internet a Blessing or a Curse?

Questions van my Followers What Do you Think About Cyberbullying?


We can hardly imagine it anymore! The Internet.

we pay our bills with it, order clothes and furniture online, order fast food if we don’t feel like cooking, we use it to create our income or to apply for a job and other things … If you ask me is that a Blessing … But there is also a less fun sidd then we are talking about that’s right a curse! Use internet wisely! I am not going to preach what you should or should not do, but I do think there should be a limit to what you share and what you write.
I want to talk about cyberbullying that is becoming more common especially among young people and sometimes with serious consequences ….
If you are currently suffering from this, then you should know that it is not your fault … There is nothing wrong with thinking about why you ended up in such a situation … and what you can do to get yourself out of this situation.

¨ The reason I come up with this topic is because my follower has ask me for my opinion on this topic. And beside that I want to use my platform to help young people before they make these mistakes.¨

I notice that young people go against it by defending themselves but let’s be honest I personally think it will be an impossible battle. You will find that you cannot change what others think of you and you will be more hurt by the things that people will say to you …. But can you do that?
Take a Break from Social Media. Yes! For some, that is like asking to amputate their body part …. Social Media is so rooted in their daily lives and activities that it is a difficult task. But think about it why would you hurt yourself repeatedly? It gives you the opportunity to let everything sink in and to see how you will no longer have to deal with a similar situation in the future. By taking a break from Social Media, nobody can hurt you further with their hurtful messages. You protect yourself from getting hurt any more and you give yourself time to get back to yourself and your common sense gets the space to function. Because let’s be honest if you don’t get the chance to come to yourself, you no longer think clearly and because of the constant negative comments you can actually start believing what is being said …. Which makes you maybe make choices where your loved ones who are left with the pain and the lack of life and that would be very painful …

I think we all know stories of teenagers who have used social media in the wrong way … and who have made choices that will continue to haunt them forever, for example by taking photos that should not have been taken . It is better to prevent situations like this by simply not taking pictures. Just don’t! That way there is nothing that can be used against you. Another mistake many young people make is to share their private account and whatsapp and instagram with classmates. Keep your classmates separate from your social media this way, your school remains a place where you come to learn and your focus remains on getting your education and you have greatly reduced the chance of dealing with Cyberbullying. Do not take a classmate in confidence either, because if your ‘friendship’ ever ends then it is possible that this person can start sharing everything you have shared with him or her with others. Often young people do not realize that school is a temporary place that you will visit. After completing your education, you will certainly not even see 90 percent of your classmates. It´s just like keeping your work separate from your private life. Be aware that you will be at school temporarily and that you are there for one reason and that is to get your diploma. When you are young you are aware of some things and you want to be accepted and you do not think about how some actions can always haunt you … The reason I come up with this topic is because my follower has ask me for my opinion on this topic. And beside that I want to use my platform to help young people before they make these mistakes.

See You on the Next GirlzTalk with Miss B.

4 thoughts on “#GirlzT@lk with Miss B.|written in English & Dutch

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s