Nieuwe Topics

Hunkemoller Event|Ahoy R´dam | Tips Soon ShopLog!| English & Dutch

So Yesssss!Ik ben afgelopen Dinsdag met mijn nicht naar deze Hunkemoller event geweest en girllllllllll it was AWESOMEEEEEE! Lol! We hebben veel moois gevonden en gekocht of course! Soon heb ik een shoplog online met alle items die ik heb gekocht.

Zo´n Event is natuurlijk geweldig! Er zijn een aantal tips die ik wel met jullie delen!

Wees vriendelijk met andere ladies!

Ik ben best sociaal en kletsen gaat bij makkelijk ook als je ik je pas kent. (Als je aardig bent tenminste). Dat werkte in mijn voordeel ik kwam ze tegen in de rij en kon een hele 4 uur wachten in de rij overslaan. Wees natuurlijk wel oprecht vriendelijk!

Koop je kaartjes van te voren!

Mijn nicht had onze kaartjes van te voren gekocht daardoor konden wij meteen doorlopen dat scheelde al 2 uur wachten om binnen te komen! En dan nog is er nog een rij waar je aan moet sluiten want of course zijn er meerdere die van te voren een kaartje kopen.

Wees er bij in de ochtend!

Ook al vullen ze alles regelmatig aan vindt je in het begin van de event de Masterpieces! Dus wees er vroeg bij! En zoek!

Shop Tactisch!

Of course zie je veel nice things! Pak ze en stop ze in je tas check je maat en ga door naar de next one! Als je alle leuke items naar de gevoel hebt gevonden en je zakken bomvol zijn kies dan een plekje om even alles eruit te halen en te kijken wat je nou allemaal hebt gepakt. Maak dan opnieuw een selectie. Om te kijken of je ze echt wilt. Tel je Items! Deze is zeer belangrijk als je bij de kassa staat. Dan kun je ook elke item die in de tas verdwijnt ook bijhouden. En weet je ook hoeveel je moet betalen!

Als je kinderen hebt die je van school moet halen…

Bedenk dan dat je een back up moet regelen! Dat had ik flink onderschat! Shout to my Girl M. ! Zonder haar had ik een probleem! Nogmaals Thank you Girl! Het een is een evenement met veel mensen! Dat betekent dat je veel langer in de rij moet staan dat brengt mij bij mijn volgende tip:

Denk aan de rij!

Houdt rekening dat je ook in de rij moet staan! Dit hadden wij flink onderschat! Probeer binnen een bepaalde tijd klaar te zijn met shoppen zodat je bijtijds in de rij staat. Bij zo´n grote en populaire event heb je nu eenmaal ook hele lange rijen! Of je moet echt een hele dag helemaal plannen voor deze event zonder andere afspraken voor op die dag! En dan is het geen probleem maar je moet wel een dosis geduld hebben!

Ga niet alleen!

Neem je nichten of vriendinnen mee! Het is leuk om zo´n ervaring met iemand te delen! Samen kunnen jullie meer leuke items vinden! En kunnen jullie elkaar helpen maybe vindt jij iets dat de ander niet ziet, weet elkaars maten en smaak denk dan aan elkaar als je iets nice tegenkomt! Maar ook als je naar de wc moet is het wel handig als je dan in de rij staat dan kunnen jullie elkaars spullen vasthouden en verlies je je plek in de rij niet.

Wees alert bij de kassa!

Helaas ben ik 6 leuke items kwijt dat ontdekte ik pas toen ik thuiskwam ik was boos! Maar inmiddels heb ik het los kunnen laten, omdat ze de zakken dicht nieten met een nietmachine kun je niet zien of je daadwerkelijk alles hebt, especially als je veel items hebt gekocht wat in mijn geval het geval was. Ik heb gelukkig nog twee volle tassen mee kunnen nemen. Maar goed dit gebeurd Miss B maar one time!

Wees Sportief! Ladies en lingerie is problemmmm! Lol!

Er waren een aantal momenten waar er ladies waren die alles van de rekken trokken zodra het personeel ze had aangevuld. En ook nog eens andere gingen duwen, ik begrijp hun enthousiasme maar het is niet cool. Bedenk dat net als jij meerdere zijn die ook iets willen en is het niet nodig om anderen zodat aan te randen voor lingerie, het moet tenslotte wel leuk blijven! Don´t You think?

Special Thanks to my niece!

Ze heeft mij verwend met een kaartje en uitgenodigd superlief! Love you Dear! Next jaar gaan we weer primzyyy!

So Yesssss! I went to this Hunkemoller event last Tuesday with my cousin and girllllllllll it was AWESOMEEEEEE! LOL! We have found and bought many beautiful things or courses! Soon I will have a shoplog online with all the items that I have purchased. Such an event is of course great! There are some tips that I do share with you!

Be friendly with other ladies!

I’m pretty social and chatting is easy even if you know you. (At least if you’re nice). That worked to my advantage I ran into them in line and could skip a whole 4 hour wait in line. Be genuinely kind of course!

Buy your tickets in advance!

My niece had bought our tickets in advance, so we could immediately walk through that it was already waiting 2 hours to get in! And then there is another row that you have to connect to because of course there are several who buy a ticket in advance.

Be there in the morning!

Even though they supplement everything regularly you will find the Masterpieces at the start of the event! So be early! And search!

Shop Tactical!

Of course you see many nice things! Grab them and put them in your bag check your size and move on to the next one! When you have found all the nice items to your liking and your pockets are full, choose a place to take everything out and see what you have packed. Then make a selection again. To see if you really want them.

Count your Items!

This is very important when you are at the checkout. Then you can also keep track of every item that disappears in the bag. And you also know how much you have to pay!

If you have children you need to get out of school …

Remember that you have to arrange a back up! I had underestimated that! Shout to my Girl M.! I had a problem without her! Again Thank you Girl! It´s a event with many people! That means you have to stand in line much longer, which brings me to my next tip:

Remember the line!

Keep in mind that you also have to stand in line! We had considerably underestimated this! Try to finish shopping within a certain time so that you are on line in time. At such a large and popular event you also have very long lines! Or you really have to plan a whole day for this event without other appointments for that day! And then it is not a problem but you must have a dose of patience!

Don’t go alone!

Take your nieces or girlfriends with you! It is nice to share such an experience with someone! Together you can find more great items! And can you help each other maybe you find something that the other does not see, know each other’s sizes and then think of each other when you come across something nice! But even if you have to go to the toilet, it is handy if you are in line then you can hold each other’s things and you do not lose your place in the line.

Be alert at the checkout!

Unfortunately I lost 6 nice items that I only discovered when I got home I was angry! But in the meantime I have been able to let it go, because they staple the bags shut with a stapler, you cannot see if you actually have everything, especially if you have bought many items which in my case was the case. Fortunately I was able to take two full bags with me. Anyway Miss B only happened one time!

Be sporty! Ladies and lingerie is a problem! LOL!

There were a number of moments where there were ladies who pulled everything off the shelves once the staff had replenished them. And also started pushing others, I understand their enthusiasm but it is not cool. Remember that just like you, there are several who also want something and it is not necessary to admit others to lingerie, it must remain fun after all!

Don’t you think?

Special Thanks to my niece! She spoiled me with a card and invited me super sweet! Love you Dear! Next year we will go again primzyyy!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s