Nieuwe Topics

Bible Treasures No.2 |written in English & Dutch


It´s Time for a new Bible Treasure! Let´s get Started!

Our conscience can act as an inner witness or judge by examining our actions, our attitudes, and our choices.

It can make us make a good decision or warn us about a bad decision. Afterwards, it may reassure us because of a good choice or torment us with bad remorse because of a bad choice.

Source : Stay in God’s love

What is the conscience? And how does it work?

The Greek word used for conscience in the Bible literally means: knowing or knowing with oneself.
Unlike all other creatures on earth, we have a God-given ability to know ourselves. We can pause, as it were, to look at ourselves and judge ourselves morally. Our conscience can act as an inner witness or judge by examining our actions, our attitudes, and our choices.
It can make us make a good decision or warn us about a bad decision. Afterwards, it may reassure us because of a good choice or torment us with bad remorse because of a bad choice.

Consider the inspired words of the Apostle Paul: “Whenever people of the nations who have no law naturally do the things of the law, these men, though they have no law, are themselves the law. They are the very ones that show that the contents of the law are written in their hearts, while their conscience bears witness to them, and their own thoughts among themselves accuse or even excuse them. ”(Romans 2: 14,15) Even those who do not know God’s laws at all become moved SMS by this inner witness to act on God’s principles, but sometimes the conscience may not function properly. Why is that? point north, and if not used in conjunction with the right map it can be practically worthless, so our conscience can also steer us the wrong way if it is too much due to selfish desires of our heart is affected. And if we do not use it in conjunction with the faithful guidance of God’s word, we may not be able to distinguish right from wrong on many important issues. For our conscience to function properly, we really need the guidance of God’s holy spirit. Paul wrote: My conscience bears witness in holy spirit. ”(Romans 9: 1). But how can we ensure that our conscience is in harmony with God’s holy spirit? That is a matter of practice.


How we can exercise our conscience.

The Bible says: “The heart is more treacherous than anything else and is desperate. Who can Knowing it? ”

(Jeremiah: 17: 9)

How do you make a decision based on your conscience? Some just seem to feel when making a decision and they may say, “I am not troubled by my conscience.” The desires of the heart can be very strong and may even affect the conscience. The Bible says: “The heart is more treacherous than anything else and is desperate. Who can Knowing it? ”(Jeremiah: 17: 9)

So what our hearts want should not be the main consideration, we must first consider what God will welcome.
If a decision is really based on our trained conscience, it will reflect our fear of God and not our personal desires.


So yes, This was de Bible Treasure of today! Feel free to share your thoughts in the comment section!Tijd voor een nieuwe Bible Treasure,

Let´s get started!

Wat is het geweten? En hoe werkt het?

Het Griekse woord dat in de Bijbel voor geweten wordt gebruikt betekent letterlijk: medeweten of weten met zichzelf.
Wij hebben in tegenstelling tot alle andere schepselen op aarde hebben wij een door God geschonken vermogen om onszelf te kennen. We kunnen als het ware even stilstaan om naar onszelf te kijken en onszelf in moreel opzicht te beoordelen. Ons geweten kan als innerlijke getuige of rechter optreden door onze daden, onze houding en onze keuzes te onderzoeken.

Het kan ons tot een goede beslissing brengen of ons waarschuwen voor een slechte beslissing. Naderhand kan het ons geruststellen wegens een goede keuze of ons met hevig wroeging kwellen wegens een slechte keuze.

Source: ¨Blijf in Gods Liefde¨

Denk eens aan de geïnspireerde woorden van apostel Paulus: “Telkens wanneer mensen der natien , die geen wet hebben, van nature de dingen der wet doen, zijn deze mensen, al hebben zij geen wet, zichzelf tot wet. Zij zijn juist degenen die tonen dat de inhoud van de wet in hun hart staat geschreven, terwijl hun geweten met hen getuigenis aflegt en hun eigen gedachten onderling hen beschuldigen of zelfs verontschuldigen.¨ (Romeinen 2:14,15.)

Zelf mensen die Gods wetten helemaal niet kennen, worden er soms door deze innerlijke getuige toe bewogen naar Gods beginselen te handelen. Soms kan het echter gebeuren dat het geweten niet goed functioneert. Hoe komt dat? Als een kompas in de buurt van een magneet wordt geplaatst, kan het onder invloed daarvan in een andere richting dan het noorden wijzen en als het niet in combinatie met de goede kaart wordt gebruikt kan het praktisch waardeloos zijn.

Zo kan ook ons geweten ons de verkeerde kant op sturen als het teveel door zelfzuchtige verlangens van ons hart wordt beïnvloed. En als wij het niet in combinatie met de betrouwbare leiding van Gods woord gebruiken, zijn we in veel belangrijke kwesties misschien niet goed in staat goed en kwaad van elkaar te onderscheiden. Wil ons geweten goed functioneren dan hebben wij echt de leiding van Gods heilige geest nodig.

Paulus schreef: Mijn geweten legt getuigenis af in heilige geest.¨ (Romeinen 9:1). Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat onze geweten in harmonie is met Gods heilige geest? Dat is een kwestie van oefening.


Hoe wij onze geweten kunnen oefenen.

De bijbel zegt: ¨ Het hart is verraderlijker dan iets anders en niets ontziend. Wie kan het kennen?¨

(Jeremia: 17:9 )

Hoe neem je een beslissing op grond van je geweten?Sommige lijken gewoon op hun gevoel af te gaan bij het nemen van een beslissing. en achteraf zeggen ze misschien: “Ik heb geen last van mijn geweten.¨ De verlangens van het hart kunnen heel sterk zijn en kunnen zelfs het geweten beïnvloeden. De bijbel zegt: ¨ Het hart is verraderlijker dan iets anders en niets ontziend. Wie kan het kennen?¨(Jeremia: 17:9 )

Wat ons hart wil, moet dus niet de belangrijkste overweging zijn. We moeten eerst bekijken waarmee God ingenomen zal zijn.
Als een beslissing echt op ons geoefende geweten gebaseerd is , zal die een weerspiegeling zijn van onze vrees voor God en niet van onze persoonlijke verlangens.

So yes, This was the Bible Treasure van vandaag! See you on the next one!

One thought on “Bible Treasures No.2 |written in English & Dutch

  1. Pingback: Bible Treasures No.2 |written in English & Dutch – Little Strings of Poetry

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s